Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung
MỤC LỤC

Lời nói đầu 5
PHẦN I:ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY
I. Lịch sử hình thành và phát triển 7
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế quản lý 8
III. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 11
IV. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 14
V. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 16
1. Tổ chức bộ máy kế toán 16
2. Hệ thống tài khoản áp dụng 17
3. Hình thức kế toán áp dụng 18
PHẦN II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
(Quý III năm 2001)
I. Số dư đầu kỳ các tài khoản 20
II. Số dư chi tiết các tài khoản 21
III. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 21
IV. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 31
V. Bảng cân đối kế toán 46
Chương I: Hạch toán tài sản cố định
A.Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 47
I.Hạch toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ 47
1.Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ 47
2.Hạch toán chi tiết giảm TSCĐ 54
II.Hạch toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 54
B.Hạch toán khấu hao TSCĐ 63
I.Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 63
II.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 67
Chương II: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
A.Đặc điểm của vật liệu và tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp NVL tại công ty 70
B.Hạch toán nguyên vật liệu 70
I.Hạch toán chi tiết NVL 71
1.Hạch toán nhập NVL 71
2.Hạch toán xuất NVL 100
II.Hạch toán tổng hợp NVL 116
Chương III: Hạch toán lương và các khoản trích theo lương
A.Hạch toán lao động về mặt thời gian, số lượng và kết quả lao động 122
B.Cơ cấu lao động của Công ty 122
C.Hạch toán lương và các khoản trích theo lương 125
I.Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo lương 125
1.Quỹ tiền lương 125
2.Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 125
II.Hạch toán lương và các khoản trích theo lương 126
1. Phương pháp hạch toán lương và các khoản trích theo lương 126
2.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 129
Chương IV: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm
A.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
I.Đối tượng tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 138
II.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 139
III.Phương pháp tính giá thành 141
B.Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
I.Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 148
II.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 154
III. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 164
Chương V: Kế toán thành phẩm, lao vụ hoàn thành
1.Chứng từ kế toán 174
2.Kế toán tổng hợp thành phẩm 174
Chương VI: Kế toán tiêu thụ thành phẩm
A.Tình hình quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 186
I.Đánh giá thành phẩm 186
II.Các phương thức bán hàng 187
B.Hạch toán các phương thức bán hàng 188
I.Hạch toán tiêu thụ trực tiếp 188
II.Hạch toán tiêu thụ trực tiếp theo phương thức chuyển hàng chờ
chấp nhận 190
III.Hạch toán bán hàng đại lý ký gửi 191
IV.Hạch toán bán hàng trả góp 193
V.Hạch toán tiêu thụ nội bộ 194
Chương VII: Kế toán vốn bằng tiền
A.Kế toán vốn bằng tiền mặt 196
I.Thu tiền mặt về quỹ Công ty 196
II.Chi tiền mặt 203
B.Kế toán vốn bằng tiền gửi ngân hàng 213
I.Thu tiền gửi ngân hàng về quỹ Công ty 213
II.Rút tiền gửi ngân hàng chi cho hoạt động của Công ty 218
Chương VIII: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
A.Kế toán thuế VAT được khấu trừ 221
B.Kế toán các khoản phải thu của khách hàng 228
C.Kế toán các khoản phải trả người bán 232
D.Kế toán các khoản thanh toán với ngân sách 235
Chương IX: Trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh
Kế toán xác định kết quả kinh doanh 243
Chương X: Thuyết minh báo cáo tài chính
Thuyết minh báo cáo tài chính 244
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY
Đánh giá chung về kế toán tổng hợp tại công ty 246
Kết luận 253


LỜI NÓI ĐẦU

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với cơ chế quản lý kinh tế, thực hiện hạch toán kinh doanh, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có lãi. Để thực hiện được yêu cầu đó, các doanh nghiệp phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn cho đến khi thu vốn về. Muốn đạt được điều này, doanh nghiệp phải áp dụng tổng hợp các biện pháp trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là việc quản lý mọi mặt quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Là một sinh viên thực tập tại phòng tài vụ của Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung, em nhận thấy công tác kế toán của Công ty đã tương đối có nền nếp, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Công ty trong một mức độ nhất định. Kế toán trong Công ty giữ một vai trò quan trọng và có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Do đó, trên cơ sở phương pháp luận đã học và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung cùng với sự chỉ bảo của Kế toán trưởng và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Phạm Thị Phượng, em thực hiện Báo cáo với đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung”. Với mong muốn đi sâu tìm hiểu phần thực hành kế toán, từ đó những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp.
Mục đích nghiên cứu của báo cáo:
1. Tìm hiểu công tác kế toán nói chung trong các doanh nghiệp sản xuất và công tác kế toán tổng hợp nói riêng trong Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung.
2. Đánh giá những nét đặc thù về các công tác kế toán trong kế toán tổng hợp.
3. Đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu công tác kế toán tại Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung. Lấy số liệu quý III năm 2001 để minh hoạ.
Phương pháp nghiên cứu:
Vận dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp lý luận và các phương pháp của kế toán.
Kết cấu của Báo cáo:
ã Lời mở đầu: Đề cập tính cấp thiết của đề tài.
ã Phần I: Giới thiệu chung về Công ty thiết bị cơ điện Việt – Trung.
ã Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tổng hợp tại Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung.
ã Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung.
ã Kết luận.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty thiết bị cơ điện Việt - Trung sẽ giúp ích cho bạn.