Tổ chức kế toán tập hợp chi phí & tính GTSP sản xuất tại Cty Tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng
MỤC LỤC

Phần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3
I.1: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3
I.1.1: Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3
I.1.2: Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất: 4
I.2: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất. 7
I.2.1: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất. 7
I.2.2: Phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 9
I.3: Đối tượng và phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất. 16
I.3.1: Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 16
I.3.2: Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 18
I.3.3: Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất. 19
I.4: Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất (theo các hình thức kế toán). 21
Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 23
II.1: Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 23
II.1.1: Đặc điểm chung của Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 23
II.1.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 25
II.2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 28
II.2.1:Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng: 28
II.2.2: Kế toán tập hợp các khoản chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 30
II.2.3: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 37
II.2.4: Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 38
II.3: Các loại sổ chi tiết, sổ tổng sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 39
Phần III: Một số nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 40
III.1: Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 40
III.2: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. 41
Phần kết luận 44


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty Tư vấn đầu tư & thiết
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty Tư vấn đầu tư & thiết sẽ giúp ích cho bạn.