Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ ở CtyMATEXI
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương II: những vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp Thương mại 3
I.Một số vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 3
I.1.Khái niệm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 3
I.2.Vai trò của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 4
I.3. Các phương thức về tiêu thụ và thủ tục chứng từ về tiêu thụ. 5
1.4. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ: 8
II. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 12
II.1. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 12
II.2.Kế toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 12
Chương II: thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty matexim 32
I-Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty matexim. 32
I.1-Quá trình hình thành và phát triển: 32
I. 2 Tình hình tài chính của Công ty MATEXIM. 33
I.3. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Công ty MATEXIM. 33
I.4.Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty MATEXIM. 35
II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty MATEXIM. 41
II.1. Đặc điểm chung về tiêu thụ hàng hoá ở Công ty MATEXIM. 41
II.2. Kế toán tiêu thụ ở công ty MATEXIM. 41
II.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ 51
Chương III[IMG]styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương hướng và biện pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả ở Công ty MATEXIM 55
I. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty MATEXIM. 55
I.1. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Công ty MATEXIM: 55
I.2. Đánh giá tổ chức công tác kế toán và kế toán tiêu thụ hàng hoá - xác định kết quả tiêu thụ. 55
II. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàgn hoá và xác định kết qủa tiêu thụ ở Công ty MATEXIM. 58
Kết luận 63


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ ở công ty MATEXI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ ở công ty MATEXI sẽ giúp ích cho bạn.