Kiểm toán chu trình bán hàng –thu tiền trong kiểm toán BCTC do Cty Kiểm toán &dịch vụ Tin học (AISC)
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN 3
1. Ý nghĩa .3
2. Tổ chức chứng từ kế toán. 4
2.1. Chứng từ 6
2.2. Sổ sách 6
2.3. Hệ thống tài khoản sử dụng 6
2.4. Sơ đồ hạch toán kế toán 7
3. Chức năng của chu trình bán hàng- thu tiền .8
4. Kiểm soát nội bộ với chu trình bán hàng- thu tiền 11
II. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính 14
1. Vị trí của kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. 14
2. Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền 15
3. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền 17
3.1. Chuẩn bị kiểm toán 17
3.2. Thực hiện kiểm toán .23
3.3. Kết thúc kiểm toán 36
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC THỰC HIỆN 37
I. Đặc điểm của công ty AISC 37
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty AISC 37
1.1. Tổ chức bộ máy quản lý .39
1.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty kiểm toán AISC. 42
1.3. Vài nét về chi nhánh AISC tại Hà Nội .43
II. Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại một số khách hàng do công ty kiểm toán AISC thực hiện 47
1. Lập kế hoạch kiểm toán .49
2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán .61
2.1. Kiểm toán các khoản tiền 62
2.2. Kiểm toán doanh thu 64
2.3. Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng 73
3. Kết thúc kiểm toán 82
CHƯƠNG III: BÀI HOC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN 84
I. Bài học kinh nghiệm trong quá trình kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền 85
1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán .85
2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 86
3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 87
II. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kiểm toán chu trình
bán hàng- thu tiền 88
1. Kiểm toán trước yêu cầu hội nhập quốc tế 88
2. Sự cần thiết phải hoàn thiện chu trình kiểm toán chu trình
bán hàng- thu tiền 89
III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại AISC 90
1. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại AISC 90
2. Điều kiện thực hiện các kiến nghị 98
KẾT LUẬN 100
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101


Xem Thêm: Kiểm toán chu trình bán hàng –thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán &dịch vụ Tin học (A
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán chu trình bán hàng –thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán &dịch vụ Tin học (A sẽ giúp ích cho bạn.