Hoàn thiện kế toán nghiêp vụ tiêu thụ hàng hóa ở Cty TNHH Á Châu
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI DNTM 2
I. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và nghiệp vụ kế toán 2
1. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Vai trò của tiêu thụ hàng hoá đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3
1.3. Các phươg thức tiêu thụ hàng hoá. 3
1.4. Giá bán hàng 4
1.5. Phạm vi và thời điểm xác định là tiêu thụ hàng hoá 4
1.6. Các phương thức thanh toán 5
2. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và nhiệm vụ kế toán 6
2.1. Nội dung yêu cầu quản lý nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 6
2.2. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá. 6
II. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp Thương mại 6
1. Vai trò và yêu cầu của kế toán tiêu thụ hàng hoá 6
2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp Thương mại theo chế độ kế toán hiện hành. 7
2.1. Hạch toán ban đầu: 7
2.2. Hạch toán tổng hợp: 7
2.3. Trình tự hạch toán 11
2.4. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán 20
2.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH Á CHÂU 27
I. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán ở Công ty 27
1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty 27
1.1. Vài nét về lịch sử phát triển 27
1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 27
1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý 27
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 29
2.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 29
2.2. Hình thức kế toán của Công ty 30
II. Thực hiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty á Châu 31
1. Tình hình tổ chức tiêu thụ và quản lý nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 31
2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 31
2.1. Chứng từ sử dụng 31
2.3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 38
2.4. Phương pháp tính giá vốn hàng bán ở Công ty 40
2.5. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá. 41
III. Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 45
1. Những ưu điểm của Công ty 45
1.1. Về công tác tổ chức kế toán của Công ty 45
1.2. Về công tác tổ chức nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 46
2. Một số hạn chế cần khắc phục 46
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY NHHH Á CHÂU 48
I. Nội dung và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá. 48
1. Nội dung của hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 48
2. Yêu cầu của hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 48
1. Về sử dụng chứng từ và luân chuyển chứng từ 49
2. Về tài khoản sử dụng và hạch toán 50
KẾT LUẬN 54


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nghiêp vụ tiêu thụ hàng hóa ở công ty TNHH Á Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiêp vụ tiêu thụ hàng hóa ở công ty TNHH Á Châu sẽ giúp ích cho bạn.