Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Cty Thiết bị kỹ thuât Điện Hà Nội
LỜI NÓI ĐẦU

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với cơ chế quản lý kinh tế, thực hiện hạch toán kinh doanh, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có lãi. Để thực hiện được yêu cầu đó, các doanh nghiệp phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn cho đến khi thu vốn về. Muốn đạt được điều này, doanh nghiệp phải áp dụng tổng hợp các biện pháp trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là việc quản lý mọi mặt quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, thì nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất, chỉ cần một sự biến động nhỏ về nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tiết kiệm được lao động xã hội.
Để quản lý tốt giai đoạn cung cấp nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất thì việc hạch toán kế toán là một trong những công cụ sắc bén không thể thiếu được và phải đảm bảo cả ba yêu cầu cơ bản của công tác hạch toán kế toán là: “ Chính xác, kịp thời, toàn diện”. Hạch toán vật liệu có tổ chức tốt sẽ đảm bảo cho việc cung cấp đồng bộ, kịp thời các vật liệu cầc cho quá trình sản xuất, kiểm tra và giám sát việc chấp hành các định mức dự trữ và tiêu hao vật liệu trong quá trình sản xuất góp phần giảm bớt chi phí về nguyên vật liệu.
Là một sinh viên thực tập tại phòng tài vụ của Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội, em nhận thấy công tác kế toán đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu của Công ty đã tương đối có nền nếp, đáp ứng được yêu cầu quản lý nguyên vật liệu của Công ty trong một mức độ nhất định. Kế toán nguyên vật liệu trong Công ty giữ một vai trò quan trọng và có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Do đó, trên cơ sở phương pháp luận đã học và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội cùng với sự chỉ bảo của cô Đặng Thu Hà- Kế toán trưởng và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Đặng Quang Dư, em thực hiện Báo cáo với đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội”. Với mong muốn đi sâu tìm hiểu phần thực hành kế toán nguyên vật liệu, từ đó những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu.
Mục đích nghiên cứu của báo cáo:
1. Tìm hiểu công tác kế toán nói chung trong các doanh nghiệp sản xuất và công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng, vị trí của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.
2. Đánh giá những nét đặc thù về công tác kế toán vật liệu trong công tác kế toán.
3. Đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội. Lấy số liệu quý III năm 2002 để minh hoạ.
Phương pháp nghiên cứu:
Vận dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp lý luận và các phương pháp của kế toán.
Kết cấu của Báo cáo:
ã Lời mở đầu: Đề cập tính cấp thiết của đề tài.
ã Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuấ
ã Chương II:ình hình thực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội.
ã Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội.
ã Kết luận


MỤC LỤC
CHƯƠNG I
Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
I. Sự cần thiết của việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất:
1. Đặc điểm, vị trí của NVL trong quá trình sản xuất 8
2. Yêu cầu của công tác quản lý NVL 9
3. Nhiệm vụ hạch toán NVL 10
II. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu:
1. Phân loại NVL 10
2. Đánh giá NVL 13
2.1. Đánh giá NVL theo giá thực tế 14
2.1.1. Giá thực tế NVL nhập kho 14
2.1.2. Giá thực tế NVL xuất kho 16
2.1.2.1. Phương pháp giá đơn vị bình quân 16
2.1.2.2. Phương pháp nhập trước- xuất trước (FIFO) 17
2.1.2.3. Phương pháp nhập sau- xuất trước (LIFO) 18
2.1.2.4. Phương pháp trực tiếp (Đích danh) 18
2.2. Đánh giá NVL theo giá hạch toán 18
III. Kế toán chi tiết nguyên vật liêu:
1. Chứng từ sử dụng 20
2. Sổ kế toán chi tiết NVL 21
3. Các phương pháp kế toán chi tiết NVL 22
3.1. Phương pháp ghi thẻ song song 22
3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 24
3.3. Phương pháp sổ số dư 25
IV. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu:
1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 28
1.1. Đặc điểm kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 28
1.1.1. Tài khoản sử dụng 28
1.1.2. Thủ tục và chứng từ 31
1.2. Trình tự kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai
thường xuyên 31
1.2.1. Hạch toán tình hình biến động tăng NVL 31
1.2.2. Hạch toán tình hình biến động giảm NVL 39
2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 42
2.1. Đặc điểm kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 42
2.2. Tài khoản sử dụng 43
2.3. Phương pháp hạch toán 44
3. Chứng từ, sổ sách sử dụng trong hạch toán kế toán NVL 48
V. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vật liệu
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vật liệu 49
2. Nội dung hoàn thiện công tác kế toán vật liệu 50
3.ý nghĩa hoàn thiện công tác kế toán vật liệu 51
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN HÀ NỘI

I. Đặc điểm tình hình chung của Công ty:
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 52
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 53
3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 56
4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 59
II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty:
1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 61
2. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty 62
3. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 63
III. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội:
1. Đặc điểm của vật liệu và tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp NVL tại Công ty 65
2. Phân loại và đánh giá vật liệu
2.1. Phân loại vật liệu 66
2.2. Đánh giá vật liệu 67
2.2.1. Đánh giá vật liệu nhập kho 67
2.2.2. Đánh giá vật liệu xuất kho 68
3. Thủ tục tiếp nhận và xuất vật liệu tại kho
3.1. Thủ tục nhập kho NVL 70
3.2. Thủ tục xuất kho NVL 73
4. Kế toán chi tiết NVL tại Công ty 77
5. Kế toán tổng hợp NVL tại Công ty
5.1. Kế toán tổng hợp nhập NVL 83
5.2. Kế toán tổng hợp xuất NVL 92
CHƯƠNG III
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN HÀ NỘI
I. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
1. Nhận xét về ưu điểm trong công tác kế toán NVL tại Công ty 97
2. Những tồn tại trong công tác kế toán NVL tại Công ty 99
II. Những vấn đề cần hoàn thiện về công tác nguyên vật liệu tại Công ty
1. Xây dựng hệ thống danh điểm vật liệu thống nhất trong Công ty 101
2. Về tính giá NVL 104
3. Về kế toán chi tiết NVL 105
4. Lập dự phòng giảm giá tồn kho NVL 108
5. Về theo dõi thanh toán với người bán 109
6. Tổ chức kho tàng về nhập, xuất NVL 113
7. Từng bước thực hiện kế toán nhập, xuất vật liệu trên máy vi tính 113
Kết luận 115
Tài liệu tham khảo 116


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Thiết bị kỹ thuât Điện Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Thiết bị kỹ thuât Điện Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.