Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây
hông tin chi tiết
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Chi phí sản xuất 3
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
1.1.2. Giá thành sản phẩm 7
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 7
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 7
1.1.3. Mối quan hễ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
1.1.4. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thàn sản phẩm. 10
1.2. Hạch toán chi phí sản xuất 11
1.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 11
1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 11
1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 12
1.2.2. Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất 14
1.2.2.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên 14
1.2.2.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21
1.2.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 23
1.2.3.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 24
1.2.3.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương 24
1.2.3.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức 25
1.2.3.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 26
1.2.4. Hạch toán thiệt hại trong quá trình sản xuất 26
1.2.4.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng 26
1.2.4.2. Thiệt hại về ngừng sản xuất 27
1.3. Tính giá thành sản xuất sản phẩm 28
1.3.1. Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm 28
1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 29
1.3.2.1.Phương pháp trực tiếp 29
1.3.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 30
1.3.2.3.Phương pháp hệ số 30
1.3.2.4. Phương pháp tỷ lệ 31
1.3.2.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 31
1.3.2.6. Phương pháp liên hợp 31
1.3.2.7. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 32
1.3.2.8. Phương pháp tính giá thành phân bước 32
1.4. Hình thức sổ kế toán . 33
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN - HÀ TÂY 36
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 36
2.1.1. Lịch sử hình thành và chức năng của Công ty 36
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 36
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 37
2.1.1.3. Tình hình tài chính kinh doanh của Công ty 37
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 37
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 37
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 38
2.1.2.3. Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 41
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 44
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 44
2.1.3.2. Tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty 46
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 48
2.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất 48
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất ở Công ty 48
2.2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 48
2.2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất 48
2.2.2. Tính giá thành sản phẩm 72
2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành 72
2.2.2.2. Phương pháp tính giá thành ở Công ty 75
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN - HÀ TÂY 82
3.1. Nhận xét, đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 82
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây 86
KẾT LUẬN 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà T sẽ giúp ích cho bạn.