Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP của Cty quy chế Từ Sơn
Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 3
A - Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 3
I - Ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 3
II - Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
1. Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
2. Nhiệm vụ của kế toán 4
B - Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và tổ chức công tác kế toán Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 5
I - Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 5
1- Khái niệm về chi phí sản xuất. 5
2 - Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 6
3 - Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8
4 - Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 8
4.1. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 9
4.2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15
II - Giá thành và phân loại giá thành. 19
1 - Khái niệm giá thành. 19
2. Phân loại giá thành sản phẩm 19
3- Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm. 20
4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 21
5 - Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 25
III- Sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 26
PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN (TUFACO) 27
I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN. 27
1 - Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 27
2 - Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty. 29
3 - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 33
4 - Những thuận lợi và khó khăn của công ty. 35
5- Tình hình chung về công tác kế toán ở Công ty Quy chế Từ Sơn 35
II - Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lắp xiết cơ khí ở Công ty quy chế Từ Sơn. 40
1 - Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty quy chế từ sơn. 40
2 - Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty quy chế Từ Sơn. 40
3 - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty quy chế Từ Sơn. 41
4 - Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. 54
5 - Đánh giá sản phẩm dở dang. 60
6 -Tính giá thành sản phẩm tại công ty 60
PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN 65

I - Nhận xét chung về công tác tổ chức bộ máy kế toán và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty quy chế Từ Sơn. 65
1.1 Ưu điểm 65
1.2. Nhược điểm 67
II - Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty quy chế Từ Sơn. 68
KẾT LUẬN 69


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế Từ Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế Từ Sơn sẽ giúp ích cho bạn.