Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cty TNHH Khánh An
Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 2
1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 2
1.1.1. Quá trình Bán hàng và xác định kết quả 2
1.1.1.1 Bán hàng 2
1.1.1.2 Kết quả bán hàng 2
1.1.2 Ý nghĩa của bán hàng và kết quả bán hàng 3
1.1.3 Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1 2. QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 5
1 2.1 Các phương thức bán hàng 5
1.2.2 Xác định Doanh thu bán hàng 7
1.3 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 7
1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 8
1.3.1.1 Xác định trị giá vốn hàng xuất kho 8
1.3.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán theo từng phương thức bán 10
1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng (CPBH) 12
1.3.2.1 Nội dung chi phí bán hàng 12
1.3.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 13
1.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 15
1.3.3.1 Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 15
1.3.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 15
1.3.4 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 17
1.3.4.1 Nội dung doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 17
1.3.4.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu theo từng phương thức bán 17
1.3.5 Kế toán chi phí thuế TNDN 23
1.3.5.1 Nội dung phản ánh Chi phí Thuế thu nhập DN 23
1.3.5.2 Kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 23
1.3.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng 24
1.4 CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN 25
1.4.1 Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung 25
1.4.2 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 26
1.4.3 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái: 27
CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH AN 28
2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KHÁNH AN 28
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 28
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 29
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 30
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 31
2.1.4.1 Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức tập trung theo sơ đồ sau: 31
2.1.4.2 Hình thức sổ kế toán 32
2.2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH AN 33
2.2.1 Đặc điểm yêu cầu quản lý quy trình hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng 33
2.2.1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Khánh An 33
2.2.1.2 Yêu cầu công tác bán hàng và chứng từ sử dụng 34
2.2.2 Kế toán chi tiết bán hàng tại Công ty TNHH Khánh An 35
2.2.2.1 Kế toán giá vốn tại Công ty TNHH Khánh An 35
2.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 44
2.2.2.3 Kế toán chi phí Quản lý doanh nghiệp 46
2.2.2.4 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 48
2.2.2.4.1 Kế toán bán hàng thu tiền trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt 49
2.2.2.4.2. Kế toán bán hàng phát sinh Công Nợ 54
2.2.2.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng 64
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH AN 70
3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH AN 70
3.1.1 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Khánh An 70
3.1.2 Đánh giá tổ chức công tác kế toán và công tác kế toán bán hàng – xác định kết quả bán hàng 70
3.1.2.1 Đánh giá về tổ chức công tác kế toán 70
3.1.2.2 Đánh giá về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 71
3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH AN 73
3.2.1 Ý kiến 1: Về việc lập Sổ chi tiết bán hàng 73
3.2.2 Ý kiến: Về việc sử dụng phần mềm kế toán 74
3.2.3 Ý kiến 3: Về việc trả lương 75
KẾT LUẬN 76


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Khánh An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Khánh An sẽ giúp ích cho bạn.