Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán VN hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2
1.1.Bảng cân đối kế toán . 2
1.1.1.Bản chất Bảng cân đối kế toán . 2
1.1.2.Nội dung và phân loại Bảng cân đối kế toán . 3
1.2.Kế toán Bảng cân đối kế toán . 4
1.2.1.Theo hệ thống kế toán Mỹ: 4
1.2.2.Theo hệ thống kế toán Pháp. 6
PHẦN 2:THỰC TRẠNG CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 9
2.1.Khái quát lịch sử hình thành và sự phát triển của Chế độ,Chuẩn mực kế toán Việt Nam về Bảng cân đối kế toán . 9
2.1.1.Trước năm 2006. 9
2.1.2.Từ năm 2006 đến nay. 9
2.2.Thực trạng Chế độ,Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành về Bảng cân đối kế toán . 10
2.2.1.Chuẩn mực kế toán Việt nam hiện hành về Bảng cân đối kế toán . 10
2.2.2.Chế độ kế toán Việt nam hiện hành về Bảng cân đối kế toán : 14
PHẦN 3:HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 17
3.1.Đánh giá thực trạng Chuẩn mực,Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành về Bảng cân đối kế toán . 17
3.1.1.Về Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. 17
3.1.2.Về Chế độ kế toán Việt Nam. 20
3.2.Một số biện pháp nhằm hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán Việt nam hiện hành về Bảng cân đối kế toán. 21
PHẦN KẾT LUẬN 23
PHỤ LỤC 24


Xem Thêm: Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán sẽ giúp ích cho bạn.