Kế toán CPSX và tính GTSP ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11
Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần thứ nhất: Lý luận chung về kế toán CPSX và tính giá thành GTSX trong các DNXL 2
I. Đặc điểm của SPXL tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP 2
1.Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng 2
2. Yêu cầu của công tác quản lý CPSX và tính GTSP xây lắp 3
3. Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp CPSX và tính GTSP 5
4. Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay 6
4.1.Vai trò 6
4.2. Ý nghĩa 6
II. Những vấn đề lý luận chung về CPSX và tính GTSP xây lắp 6
1. Khái niệm, phân loại CPSX và quản lý CPSX 6
1.1. Khái niệm CPSX trong DN xây lắp 6
1.2. Phân loại CPSX trong DN xây lắp 7
2.Giá thành sản phẩm xây lắp 10
2.1. Giá thành sản phẩm xây lắp DN xây dựng 10
2.2. Bản chất, chức năng của giá thành sản phẩm 10
2.3. Các loạ giá thành sản phẩm công tác xây lắp 11
2.4. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 13
III. Nội dung kế toán CPSX và tính GTSP trong DN xây lắp 13
1. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP trong xây lắp 13
1.1.Đối tượng kế toán tập hợp CPSX trong DN xây dựng 14
1.2. Đối tượng tính giá thành 14
1.3. Phân biệt đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng GTSP xây lắp 14
2. Phương thức kế toán tập hợp CPSX ttong DN xây lắp 14
2.1. Các phương pháp tập hợp CPSX 14
2.2. Tình hình kế toán CPSX trong DN xây lắp 15
3. Đánh giá sản phẩm dở dang trong DOANH NGHIệP xây lắp 20
3.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 20
3.2. Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 20
3.3. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 21
4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 21
4.1.Phương pháp giản đơn 21
4.2. Phương pháp tính theo đơn vị đặt hàng 22
4.3. Phương pháp tính theo định mức 23
5. Sổ kế toán 23
5.1. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung 23
5.2. Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái 24
5.3. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 24
Phần thứ hai: Thực trạng kế toán CPSX và tính GTSP ở xí nghiệp Xây dựng - binh đoàn 11 25
I. Đặc điểm chung của công ty xây dựng 25
1. Quá trình hình thành và phát triển 25
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của XN 26
3. Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế giảm quản lý giữa công ty và XN 30
3.1.Đặc điểm quy trình công nghệ 30
3.2. Cơ chế quản lý 30
4. Tình hình chung về công tác quản lý kế toán ở XNXDGĐ - binh đoàn 11 31
II. Thực trạng kế toán CPSX và tính GTSP ở GXD - binh đoàn 11 36
1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 36
2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 43
3. Kế toán chi phí máy thi công 50
4. Chi phí sản xuất chung 55
5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 61
Phần thứ ba: Một số ý kiến để xuất nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP ở xí nghiệp xây dựng - binh đoàn 11 65
I. Đánh giá chung về kế toán CPSX và giá thành tại CTXD 65
II. Một số ý kiến hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP tại công ty xây dựng 67


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11 sẽ giúp ích cho bạn.