Hoàn thiện phơng pháp Kế toán TSCĐ tại Cty TNHH-TM và XD Vĩnh Phát trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN
Thông tin chi tiết
Mục lục

Trang
Lời mở đầu .3
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về
hạch toán tài sản cố định hữu hình trong
các doanh nghiệp . .4
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá TSCĐ hữu hình .4
1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại .4
2. Đánh giá TSCĐ hữu hình . .7
2.1. Đánh giá TSCĐ hữu hình theo nguyên giá .7
2.2. Đánh giá TSCĐ hữu hình theo giá trị còn lại . 9
II. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình . .9
1. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình ở bộ phận kế toán doanh nghiệp 10
2. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình ở bộ phận sử dụng 10
III. Hạch toán tổng hợp biến động TSCĐ hữu hình 11
IV. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình .15
V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ hữu hình . 19
VI. Đặc điểm hạch toán TSCĐ hữu hình tại một số nớc .23
1. Đặc điểm hạch toán TSCĐ hữu hình tại Pháp . 23
2. Đặc điểm hạch toán TSCĐ hữu hình ở Mỹ .24
Phần II: Thực trạng hạch toán tài sản
cố định hữu hình tại Xí nghiệp giày thể thao
xuất khẩu Kiêu Kỵ 27
I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy
quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
có ảnh hởng đến hạch toán TSCĐ hữu hình .27
1. Lịch sử hình thành và phát triển . 27
2. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh .28
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ
kế toán tại Xí nghiệp giày thể thao xuất khẩu
Kiêu Kỵ .30
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 30
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán . .33
III. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại
Xí nghiệp giày thể thao xuất khẩu Kiêu Kỵ .35
III. Hạch toán tổng hợp biến động tăng giảm TSCĐ
hữu hình tại Xí nghiệp giày thể thao xuất khẩu Kiêu Kỵ 41
1. Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình . .41
2. Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình . 49
IV. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình tại
Xí nghiệp giày thể thao xuất khẩu Kiêu Kỵ 53
V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ hữu hình . 57
1. Hạch toán sửa chữa thờng xuyên TSCĐ hữu hình 57
2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình . 58
Phần III: Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định
hữu hình tại Xí nghiệp giày thể thao xuất khẩu
Kiêu Kỵ 60
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán
tài sản cố định hữu hình tại Xí nghiệp giày
thể thao xuất khẩu Kiêu Kỵ 60
II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hạch toán
TSCĐ hữu hình tại Xí nghiệp giày thể thao xuất khẩu
Kiêu Kỵ .62
1. Hoàn thiện hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình . .62
2. Hoàn thiện hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình .64
3. Hoàn thiện hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình . 66
III. Kiến nghị về mặt quản lý . 70
Kết luận .72
Danh mục tài liệu tham khảo 73
Muc lục . .74


Xem Thêm: Hoàn thiện phơng pháp Kế toán TSCĐ tại công ty TNHH-TM và XD Vĩnh Phát trong điều kiện vận dụng hệ t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phơng pháp Kế toán TSCĐ tại công ty TNHH-TM và XD Vĩnh Phát trong điều kiện vận dụng hệ t sẽ giúp ích cho bạn.