Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD
Lời cảm ơnTRONG HAI NĂM HỌC VỪA QUA EM ĐÃ TIẾP THU ĐƯỢC MỘT SỐ KIẾN THỨC VÔ CÙNG QUÝ BÁU TỪ CÁC THẦY CÔ BỘ MÔN TRONG TRƯỜNG, KHÔNG CHỈ VẬY MÀ NHÀ TRƯỜNG CÒN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO BỌN EM ĐƯƠC ĐI THỰC TẬP TẠI THỰC TIỄN TẠI CÔNG TY. TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI STD EM ĐÃ THẤY MÌNH CÓ NHIỀU TIẾN BỘ VÀ TIẾP THU ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU BỔ ÍCH, KHÔNG CHỈ VỀ CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ MÀ CÒN CẢ VỀ TỔ CHỨC KỶ LUẬT, TÁC PHONG LÀM VIỆC CÓ KHOA HỌC, CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC.ĐỂ CÓ ĐƯỢC KẾT QUẢ NÀY, KHÔNG THỂ KHÔNG NHẮC TỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI STD ĐÃ TẠO ĐIỀU KIỆN GIÚP ĐỠ EM TIẾP XÚC DẦN VỚI CÔNG VIỆC MÀ EM SẼ PHẢI LÀM SAU NÀY.
EM XIN GỬI LỜI CẢM ƠN SÂU SẮC TỚI CÁC ANH CHỊ TRONG CÔNG TY ĐẶC BIỆT LÀ CHỊ: Hoàng Lệ Hằng – NGƯỜI ĐÃ TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN VÀ CHỈ BẢO CHO EM CÔNG VIỆC TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA
QUA ĐÂY EM XIN CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH CỦA CÔ : Nguyễn Thị Hồng Hạnh VÀ CÔ: Nguyễn Thành Phương Anh ĐÃ HƯỚNG DẪN, GIÚP EM CHỈNH SỬA NHỮNG SAI SÓT TRONG CHUYÊN ĐỀ NÀY ĐỂ EM CÓ THỂ HOÀN THIỆN ĐƯỢC BẢN BÁO CÁO NÀY.
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ
1.1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG
MẠI
1.1.2. CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.1.2.1.DOANH THU THUẦN
1.1.2.2 .GIÁ VỐN HÀNG BÁN
1.1.2.3.CHI PHÍ BÁN HÀNG
1.1.2.4.CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1.1.2.5.KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.1.3. CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ
1.1.3.1. PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ TRỰC TIẾP
1.1.3.2. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG THEO HỢP ĐỒNG
1.1.3.3. PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ QUA CÁC ĐẠI LÝ
1.1.3.4. PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TRẢ GÓP
1.1.3.5. CÁC TRƯỜNG HỢP XUẤT KHÁC ĐƯỢC COI LÀ TIÊU THỤ
1.2. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ
1.2.1. VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
TIÊU THỤ HÀNG HOÁ
1.2.2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG
HOÁ
1.3. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.3.1. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THEO PHƯƠNG PHÁP KKTX
1.3.1.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
1.3.1.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN.
1.3.2. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THEO PHƯƠNG PHÁP KKĐK
1.3.2.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
1.3.2.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN
1.3.3. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
1.3.3.1. HẠCH TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
1.3.3.2. HẠCH TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠỊ.
1.3.3.3. HẠCH TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN
1.3.3.4. KẾ TOÁN THUẾ GTGT PHẢI NỘP THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THUẾ XUẤT KHẨU PHẢI NỘP
1.4. HẠCH TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1.4.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
1.4.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN
1.5.HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ.
1.5.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
1.5.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.6. HỆ THỐNG SỔ SÁCH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
TIÊU THỤ HÀNG HOÁ
1.6.1. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁI
1.6.2. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG
1.6.3. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC “CHỨNG TỪ - GHI SỔ”
1.6.4. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC “NHẬT KÝ – CHỨNG TỪ”
PHẦN 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI STD
2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY
2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.
2.1.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
2.1.2.1. CHỨC NĂNG.
2.1.2.2. NHIỆM VỤ
2.1.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
2.1.3.1. TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ.
2.1.3.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI STD
2.2.1. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI STD
2.2.2.1. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN.
2.2.2.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG.
2.2.2.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯONG MẠI STD
Phần 3: hoàn thiện tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định
Kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần
Thương Mại std
3.1.Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại STD
3.1.1.Ưu điểm.
3.1.2. Tồn tại.
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần thương mại ST


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD sẽ giúp ích cho bạn.