Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP
Thông tin chi tiết
Chuyên đề tốt nghiệp
Học viên: Lê Tiến Dũng K27D
MỤC LỤC

Lời nói đầu Trang
Lời cảm ơn
Phần I Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện
I Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện
II Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh
1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh
III Tình hình chung về công tác kế toán tại đơn vị
Phần II Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp nghiệp xây lắp điện
A Cơ sở lý luận của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây lắp
I Sự cần thiết phải nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
1 Bản chất của chi phí sản xuất
2 Phân loại chi phí sản xuất
3 Bản chất và xây dựng giá thành sản phẩm
4 Phân loại giá thành
5 Mối quan hệ giữa sản phẩm sản xuất và tính giá thành sản phẩm
II Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
2 Tính giá thành sản phẩm
B Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện
1 Phân loại, phương pháp và hình thức trình tự ghi sổ kế toán
2 Quy trình hạch toán thực tế tại đơn vị
3 Trích số liệu trong Q2 năm 2003
Phần III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp và chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp điện
1 Nhận xét về công tác kế toán
2 Một số kiến nghị
Tự kiểm điểm bản thân trong quá trình thực tập
Nhận xét của đơn vị thực tập


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.