Tổ chức công tác kế toán NVL & tình hình quản lý sử dụng NVL tại Cty Xây dựng Sông Đà số 2
MỤC LỤC
Trang
Chương I:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
I. Khái quát chung về đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản.
II. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp XDCB.
1. Khái niệm và đặc điểm của vật liệu
2. Vị trí vai trò của vật liệu
3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
4. Nhiệm vụ của kế toán Nguyên vật liệu
5. Những nội dung chủ yếu về hạch toán vật liệu
III. Phân loại và đánh gía vật liệu
1.Phân loại vật liệu
2.Đánh giá vật liệu
2.1.Đánh giá theo giá mua thực tế
2.2Đánh giá theo giá hạch toán.
IV. Kế toán chi tiết vật liệu
1.Chứng từ kế toán
2.Các phương pháp kế toán vật liệu
1.1. Phương pháp ghi thẻ song song
1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.3. Phương pháp sổ số dư
V. Kế toán tổng hợp vật liệu
1.Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
2.Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
3.Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
4.Hệ thống sổ kế toán
Chương II:
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 2
I. Đặc điểm tình hình chung của công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng Sông Đà 2
2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của công ty xây dựng Sông Đà 2
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuât quản lý của công ty
4. Tổ chức công tác kế toán ở công ty
5. Công tác kế toán
II. Tình hình thực tế kế toán vật liệu ở công ty xây dựng Sông Đà 2
1.Đặc điểm và phân loại vật liệu
1.1Đặc điểm vật liệu
1.2Phân loại vật lệu
2.Đánh giá vật liệu
3.Tổ chức thu mua vật liệu
III. Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở công ty xây dựng Sông Đà 2ư
1.Thủ tục nhập kho
2.Thủ tục xuất kho
3.Kế toán chi tiết vật liệu
4.Kế toán tổng hợp nhập vật liệu
5.Kế toán tổng hợp xuất vật liệu.
Chương III:
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIÊN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 2
I. Những thành tích đạt đựoc và một số hạn chế còn tồn tảitong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng Sông Đà 2
1.Những thành tích
2.Một số hạn chế
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty xây dựng Sông Đà 2
Kết luận
Nhận xét của đơn vị thực tập


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu & tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu & tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Xây sẽ giúp ích cho bạn.