Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân phối lợi nhuận tại Cty Than nội địa
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 3
I. Lý luận chung về kết quả kinh doanh 3
1. Vai trò của kết quả kinh doanh 3
2. Nội dung kết quả kinh doanh 4
2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4
2.2. Kết quả hoạt động tài chính 5
2.3. Kết quả hoạt động bất thường 6
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 7
3.1. ảnh hưởng của doanh thu bán hàng đến kết quả kinh doanh 7
3.2. ảnh hưởng của giá vốn hàng bán đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 8
3.3. ảnh hưởng của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đến kết
quả kinh doanh 9
4. Các biện pháp nâng cao kết quả kinh doanh 10
4.1. Nâng cao doanh thu bán hàng 10
4.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh 11
II. Nội dung và nguyên tắc phân phối lợi nhuận 12
III. Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Theo chế độ kế toán hiện hành 16
1. Chứng từ sử dụng 16
2. Tài khoản sử dụng 16
3. Trình tự kế toán 17
3.1. Trình tự kế toán xác định kết qủa kinh doanh 17
3.2. Trình tự kế toán phân phối lợi nhuận 18
4. Sổ sách sử dụng 19
IV. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân
Phối lợi nhuận 20
1. Yêu cầu quản lý 20
1.1. Yêu cầu quản lý kết quả kinh doanh 20
1.2. Yêu cầu quản lý phân phối lợi nhuận 21
2. Nhiệm vụ kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 21
V. Ý nghĩa của việc hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán kết quả kinh doanh
Và phân phối lợi nhuận 22
1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh và phân phối
lợi nhuận 22
2. Nội dung hoàn thiện 23
2.1. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu 23
2.2. Vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán 25
2.3. Hoàn thiện về sổ sách kế toán 26
2.4. Hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính 27
3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
trong doanh nghiệp 28
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THAN NỘI ĐỊA 29
I. Một số nét khái quát về Công ty Than nội địa 29
1. Đặc điểm tổ chức hoàn thiện tổ chức kinh doanh 29
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Than Nội địa 29
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý, sản xuất ở Công ty
Than nội địa 30
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Than nội địa 34
II. Thực trạng kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận tại
Công ty Than nội địa 36
1. Kế toán xác định kết quả tài chính 36
1.1. Kế toán xác định kết quả tài chính tại các đơn vị trực thuộc 37
1.2. Hạch toán kết quả tài chính tại Công ty 52
2. Kế toán phân phối lợi nhuận 54
2.1. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận 54
2.2. Phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận 55
CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY
THAN NỘI ĐỊA 58
I. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán nói chung và kết toán xác định
Kết quả tài chính , phân phối lợi nhuận nói riêng trong Công ty 58
1. Nhận xét chung 58
2. Nhận xét về kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận 59
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán xác định
Kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận ở Công ty Than nội địa 61
1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân
phối lợi nhuận 61
2. Nội dung hoàn thiện 62
KẾT LUẬN 68


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân phối lợi nhuận tại công ty Than nội địa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân phối lợi nhuận tại công ty Than nội địa sẽ giúp ích cho bạn.