Tổ chức kế toán TSCĐ & phân tích tình hình trang bị & sử dụng TSCĐ tại Cty truyền tải Điện 1
MỤC LỤC

Phần mở đầu 1
Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về kế toán và phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định Trong các doanh nghiệp 3
I. Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh: 3
1. Tài sản cố định ở các doanh nghiệp - Sự cần thiết phải hạch toán : 3
1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản cố định: 3
1.2. Vai trò và yêu cầu quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp : 5
1.3- Nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp : 6
2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định: 6
2.1- phân loại tài sản cố định: 6
2.2- Đánh giá TSCĐ: 9
3. Kế toán tổng hợp tăng giảm tài sản cố định: 12
3.1-Chứng từ TSCĐ với thẻ TSCĐ và công tác hạch toán ban đầu: 12
3.2- Tài khoản sử dụng: 17
3.3 Kế toán nghiệp vụ TSCĐ: 18
4. Kế toán khấu haoTSCĐ và hao mòn TSCĐ : 27
4.1-Khấu hao TSCĐ: 27
4.2- Kế toán khấu hao TSCĐ: 32
II- Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ: 33
1. Phân tích tình hình phân bố TSCĐ hiện có. 33
2. Phân tích tình trạng sử dụng TSCĐ hiện có. 34
3. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng TSCĐ. 34
Chương ii. Tổ chức kế toán tscđ và phân tích hiệu quả quản lý sử dụng TSCĐ tại công ty truyền tải điện 36
I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý 36
1 Quá trình hình thành và phát triển . 36
2 Nhiệm vụ sản xuất: 39
3 Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 40
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác hạch toán kế toán 44
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán . 44
4.2 Hình thức tổ chức sổ kế toán . 49
II. Tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty Truyền tải điện 1: 50
1. Đặc điểm TSCĐ trong các cách phân loại. 50
2. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ tại Công ty Truyền tải điện 1 52
2.1- Chứng từ tăng, giảm TSCĐ và thẻ TSCĐ 52
2.2- Kế toán TSCĐ trên hệ thống sổ chứng từ. 66
3- Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ 70
3.1- Đặc điểm khấu hao và quy chế quản lý vốn khấu hao tại công ty 70
3.2- Tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 71
3.3- Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ trên hệ thống sổ kế toán của công ty TTĐ1. 72
IV. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại công ty Truyền tải điện 1: 77
1. Phân tích cơ cấu TSCĐ theo các cách phân loại TSCĐ: 77
2. Phân tích tình hình TSCĐ hiện có 77
3. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng TSCĐ 79
Chương III 81
Phương hướng và các giải pháp đổi mới hoàn thiện tổ chức kế toán và phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại Công ty Truyền tải điện 1. 81
I. Nhận xét chung 81
II. ưu điểm: 82
1. Sổ sách kế toán TSCĐ 82
2. Hệ thống quản lý của công ty 82
3. Công tác hạch toán TSCĐ 83
III. Một số hạn chế và kiến nghị với công ty 83
1. Hệ thống sổ sách: 83
2. Việc xác định lại TSCĐ vô hình 85
3. Huy động đầu tư TSCĐ 85
4. Tình hình trang bị, sử dụng TSCĐ 86
5. Trang bị hiện đại hơn nữa cho phòng kế toán nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý TSCĐ 86
Kết luận 87


Xem Thêm: Tổ chức kế toán TSCĐ & phân tích tình hình trang bị & sử dụng TSCĐ tại công ty truyền tải Điện 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán TSCĐ & phân tích tình hình trang bị & sử dụng TSCĐ tại công ty truyền tải Điện 1 sẽ giúp ích cho bạn.