Kế toán CPSX & tính GTSP tại Cty Cơ khí Hà Nội
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 4
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất. 4
1.1.1.1. Phân loại chi phí theo nội dung , tính chất kinh tế. 4
1.1.1.2. Phân loại theo khoản mục chi phí . 5
1.1.1.3. Phân loại chi phí trong quan hệ với khối lượng sản phẩm . 5
1.1.1.4. Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí . 6
1.1.1.5. Phân loại chi phí theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh . 6
1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm. 6
1.1.2.1. Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 6
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi thanh toán. 7
1.1.3.Vai trò, nhiệm vụ và các nguyên tắc của kế toán trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 8
1.1.3.1. Về vai trò và nhiệm vụ của kế toán . 8
1.1.3.2. Các nguyên tắc trong hạch toán kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. 8
1.1.4. Thông tin kế toán về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm với việc nâng cao hiệu quả đầu tư , tiết kiệm chi phí . 10
1.1.4.1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 10
1.1.4.2. Giá thành sản phẩm và mục tiêu hạ giá thành sản phẩm. 11
1.1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 12
1.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 14
1.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 14
1.2.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 14
1.2.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 16
1.2.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 17
1.2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 19
1.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 23
1.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 23
1.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 24
1.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 24
1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 24
1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 25
1.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. (Phương pháp tính trực tiếp). 25
1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước. (Tính giá thành theo giai đoạn công nghệ ) 26
1.3.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 28
1.3.4. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 29
1.3.5. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số. 31
1.3.6. Tính giá thành theo phương pháp tổng cộng chi phí . 32
1.3.7. Tính giá thành theo phương pháp loại trừ. 32
Tính giá thành theo phương pháp định mức chi phí . 33
1.4. KHÁI QUÁT HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở KẾ TOÁN MỸ. 34
CHƯƠNG II 38
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI. 38
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI. 38
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty. 38
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị. 41
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị. 44
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức của công ty cơ khí Hà nội. 44
2.1.3.2 Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ của công ty cơ khí Hà nội. 48
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cơ khí Hà nội. 49
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI. 52
2.2.1. Đối tượng và quy trình tập hợp chi phí . 52
2.2.2. Trình tự và phương pháp hạch toán tập hợp chi phí sản xuất. 53
2.2.2.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp. 54
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 59
2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 66
2.2.3. Tính giá thành sản phẩm hoàn toàn. 74
2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành: 74
2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành 74
2.2.3.3. Trình tự tính giá thành sản phẩm . 75
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI. 80
2.3.1. Ưu điểm 80
2.3.2. Một số tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cơ Khí Hà Nội. 82
CHƯƠNG III 84
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI. 84
3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI. 84
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI. 84
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN: 87
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.