Kể toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty TNHH in Thanh Tùng
Báo cáo thực tập Trung học kinh tế Hà Nội

94
Nguyễn Thị Liên Hoa - K37 - A17
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 3
1.2. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại CPSX chủ yếu 4
1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất 4
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 5
1.3. ý nghĩa của công tác quản lý XPSX trong quá trình hoạt động SXKD 8
1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 9
1.4.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 9
1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm 9
1.5. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 11
1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí 11
1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 12
1.6. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính GTSP 14
1.7. Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP 15
1.7.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 15
1.7.2. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CPSX 19
1.8. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang 33
1.8.1.Đánh giá SP dở dang cuối kỳ theo chi phí NVL trực tiếp 33
1.8.2.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 34
1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo CPSX định mức 35
1.9. Các phương pháp tính GTSP và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 35
1.9.1. Các phương pháp tính GTSP 35
1.9.2. ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 38
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GTSP TẠI CÔNG TY TNHH IN THANH TÙNG 46
2.1. Đặc điểm chung của công ty TNHH in Thanh Tùng 46
2.1.1. Địa chỉ của công ty 46
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 46
2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH in Thanh Tùng 48
2.2. Thực tế công tác kế toán CPSX và tính GTSP tại công ty TNHH in Thanh Tùng 54
2.2.1. Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính GTSP của doanh nghiệp 54
2.2.2. Phân loại CPSX chi phí và công tác CPSX 54
2.2.3. Kế toán tập hợp CPSX tại công ty TNHH in Thanh Tùng 55
2.2.4. Đánh giá sản phẩm làm dở 75
2.2.5. Phương pháp tính giá thành 75
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GTSP CÔNG TY TNHH IN THANH TÙNG 78
3.1. Nhận xét chung về tình hình kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP ở công ty TNHH in Thanh Tùng 78
3.1.1. Ưu điểm 78
3.1.2. Những tồn tại 80
3.2. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP 82
3.2.1. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX 82
3.2.2.Hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành 88
KẾT LUẬN 90


Xem Thêm: Kể toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH in Thanh Tùng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kể toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH in Thanh Tùng sẽ giúp ích cho bạn.