Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty 77 - Bộ Quốc Phòng
Phụ lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4
I. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 4
I.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
I.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 4
I.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại sản phẩm 8
I.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
I.2 Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 12
I.2.1 Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
I.2.2 Yêu cầu nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13
II. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14
II.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14
II.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 14
II.1.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 14
II.1.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 16
II.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16
II.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 16
II.2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 17
II.2.3. Phương pháp tính giá thành trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu 20
III Các phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 23
III.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 23
III.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 33
III.3 Đánh giá sản phẩm dở dang 37
IV Hình thức ghi sổ kế toán 39
IV.1 Hình thức kế toán nhật ký chung 40
IV.2 Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 40
IV.3 Hình thức chứng từ ghi sổ 40
IV.4 Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 40
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 77 - BỘ QUỐC PHÒNG 44
I Đặc điểm chung của Công ty 77 - BQP có ảnh hưởng tới công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 44
I.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty 77 - BQP 44
I.2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất xi măng Công ty 77 - BQP 46
I.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 77 48
II Thực trạng tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 77 - BQP 51
II.1 Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 51
II.2 Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 77 53
II.3 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 77 54
II.4 Đánh giá sản phẩm dở dang 65
II.5 Trình tự và phương pháp tính giá thành 67
II.6 Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp 72
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 77 - BQP 76
I Đánh giá chung về tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 77 - BQP 76
I.1 Những kết quả đạt được trong tổ chức công tác kế toán ở Công ty 76
I.2 Những tồn tại chủ yếu trong quản lý và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 78
II Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 77 79
II.1 Nguyên tắc chung của việc hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 79
II.2 Các biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 77 - BQP 80
II.2.1 Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 80
Ý kiến thứ nhất: Cần sử dụng các sổ nhật ký chuyên dùng 80
Ý kiến thứ hai: cần sử dụng các tài khoản chi tiết có liên quan 80
Ý kiến thứ ba: bổ sung và sửa đổi một số tài khoản theo chuẩn mực kế toán mới 81
II.2.2 Hoàn thiện công tác kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 82
II.2.3 Cần đầu tư và áp dụng hơn nữa công nghệ tin học vào công tác hạch toán kế toán 84
II.2.4 Thực hiện một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 85
KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty 77 - Bộ Quốc Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty 77 - Bộ Quốc Phòng sẽ giúp ích cho bạn.