Hoàn thiện kế toán CPSX & tính GTSP xây lắp ở Xí nghiệp sông đà 806
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤ KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 3
1. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm xây lắp 3
1.1 Chi phí sản xuất kinh doanh và phân loại chi phí
sản xuất kinh doanh 3
1.1.1.Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất kinh doanh 3
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 4
1.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 8
1.2.1. Khái niệm giá thành và bản chất của giá thành xây lắp 8
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 9
2. Mối quan hệ gữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9

II. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 10

1. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 10
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và phương pháp
tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 10
1.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 10
1.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 10
1.2. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 11
1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11
1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 12
1.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 13
1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 15
2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh. Kết chuyển
đánh giá sản phẩm dở dang 17
2.1. Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 17
2.1. Đánh gía sản phẩm dở dang 18
2.1.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo
chi phí dự toán 18
2.2.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo tỉ lệ
hoàn thành tương đương 19
3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 19
3.1. Đối tượng tính gía thành, kỳ tính giá thành 19
3.1.1. Đối tượng tính gía thành 19
3.1.2. Kỳ tính gía thành 19
3.2. Phương pháp tính giá thành 20

PHẦN II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
KINH DOANH VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY
LẮP Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06 22

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC
CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06 22
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 22
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Sông đà 8.06 22
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp 23
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý của
Xí nghiệp Sông Đà 8.06 24
1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 24
1.3.2. Mô hình tổ chức bộ máy của xí nghiệp 24
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Xí nghiệp 25
2.1. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 25
2.2. Cơ cấu bộ máy kế toán và chức năng từng bộ máy đó 26
2.3. Hình thức sổ kế toán và trình tự ghi sổ ở Xí nghiêp Sông đà 8.06 26

II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06 28
1. Chi phí và phân loại chi phí sản xuất trong Xí nghiệp 28
2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 29
3. Kế toán tập hợp CPSX của hạng mục công trình lớp thảm BTN
hạt thô của công trình Quốc lộ 18 tại Xí nghiệp Sông đà 8.06: 29
3.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp: Tài khoản: 621. 30
3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 33
3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công: 36
3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 45
3.5. Tổng hợp CPSX của hạng mục công trình lớp thảm BTN
hạt thô của Quốc lộ 18 50
3.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 54
3.7. Giá thành hạng mục công trình lớp thảm BTN hạt thô và
đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của Xí nghiệp 54

PHẦN III : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06 55

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN 55
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 55
2. Nội dung của việc hoàn thiện 56
3. Nguyên tắc của việc hoàn thiện 56
4. Ý nghĩa của việc hoàn thiện 57

II. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CHUNG 57
1. Đánh giá chung : 57
2. Những ưu điểm: 58
3. Những tồn tại 59

III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 806. 60
KẾT LUẬN 61


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp sông đà 806
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp sông đà 806 sẽ giúp ích cho bạn.