Kế toán TTTP & xác định kết quả TTTP ở Cty TNHH Hóa Mỹ phẩm Lan Hương
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3
1.1. Thành phẩm và công tác tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp 3
1.1.1. Thành phẩm và công tác quản lý thành phẩm 3
1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm (bán hàng) 4
1.2. Kế toán thành phẩm 8
1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm 8
1.2.2. Tổ chức kế toán thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 8
1.2.2.1. Tính gía thành phẩm 9
1.2.2.2. Kế toán chi tiết thành phẩm 10
1.2.2.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm 15
1.2.3. Kế toán thành phẩm theo phương pháp kê khai định kỳ 17
1.3. Kế toán bán hành theo phương pháp kê khai thường xuyên ở doanh nghiệp tính thuế 18
1.3.1. Kế toán bán hàng theo phương pháp bán hàng trực tiếp 23
1.3.2. Kế toán bán hàng theo phương pháp chuyển hàng chờ chấp nhận 25
1.4. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý và kết quả bán hàng 28
1.4.1.Kế toán chi phí bán hàng 28
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 30
1.4.3. Kế toán xác đinh kết quả bán hàng 32
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH HOÁ MỸ PHẨM LAN HƯƠNG 35
2.1. Khái quát về doanh nghiệp ở công ty TNHH hoá mỹ phẩm Lan Hương 35
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 35
2.1.2. Chức năng của công ty 36
2.1.3. Công tác kế toán thành phẩm, bán hàng ở công ty TNHH hoá mỹ phẩm Lan Hương 36
2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý 47
2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán 48
2.2. Thực trạng công tác kế toán thành phẩm 48
2.3. Một số nhận xét về công tác kế toán 50
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ MỸ PHẨM LAN HƯƠNG 54
KẾT LUẬN 61
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62


Xem Thêm: Kế toán TTTP & xác định kết quả TTTP ở công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Lan Hương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán TTTP & xác định kết quả TTTP ở công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Lan Hương sẽ giúp ích cho bạn.