Hoàn thiện kế toán CPSX & tính GTSP tại Cty Cơ Khí Ngô gia Tự
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương 1: Lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2
1.1. Một số vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 2
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 2
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 3
1.1.3.Bản chất của giá thành sản phẩm. 6
1.1.4.Phân loại giá thành sản phẩm. 7
1.1.5.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 9
1.2. Nhiệm vụ, ý nghĩa hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10
1.3. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất. 11
1.3.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 11
1.3.2.Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 12
1.3.3.Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 13
1.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 21
1.4. Những vấn đề về tính giá thành sản phẩm. 23
1.4.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm. 23
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 25
1.5. Hệ thống chứng từ và sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 32
1.5.1. Hệ thống chứng từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 32
1.5.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 33
1.6. Khái quát hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một số nước trên thế giới. 36
1.6.1. Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận thể hiện trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 36
1.6.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong chuẩn mực quốc tế. 38
1.6.3. Khái quát hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở kế toán Mỹ và kế toán Pháp. 41
Chương 2 - Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự 45
2.1. Khái quát chung về Công ty cơ khí Ngô Gia Tự 45
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 45
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cơ khí Ngô Gia Tự 47
2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự 54
2.2.1. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 54
2.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất 57
2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang , tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 68
Chương 3 - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự 82
3.1. Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự 82
3.1.3. Ưu điểm 82
3.1.2. Một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí Ngô Gia Tự 86
3.2. Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí Ngô Gia Tự 89
3.2.1. Sự cần thiết và các nguyên tắc cơ bản của việc hoàn thành công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 89
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự. 90
Lời kết 98


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ Khí Ngô gia Tự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ Khí Ngô gia Tự sẽ giúp ích cho bạn.