Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán huy động vốn tại Ngân Hàng NT Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương1: Cơ sở lý luận về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 2
1.1. Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ bán hàng trong DNTM 2
1.1.1. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 2
1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng 6
1.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM 8
1.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ bán hàng 8
1.2.2. Tài khoản sử dụng 8
1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các DNTM kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 14
1.2.4. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23
1.2.5. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ bán hàng 23
Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng ở công ty Dược TW Huế 25
2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán ở công ty Dược TW Huế 25
2.1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 25
2.1.2. Chế độ kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty Dược TW Huế 32
2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 33
2.2.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán 33
2.2.2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán 39
2.2.3. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ kế toán bán hàng 47
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 53
3.1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM 53
3.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng. 53
3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng. 54
3.2. Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 55
3.2.1. Ưu điểm 55
3.2.2. Nhược điểm 56
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 57
3.3.1 ý kiến thứ nhất, hoàn thiện hạch toán ban đầu đối với nghiệp vụ bán hàng 57
3.3.2 ý kiến thứ hai, hoàn thiện việc vận dụng tài khoản 511 để phản ánh doanh thu bán hàng 58
3.3.3- ý kiến thứ ba, vận dụng tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” nhằm hạch toán đúng đắn nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng. 58
3.3.4- ý kiến thứ tư, vận dụng tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại” phản ánh khoản chiết khấu thương mại trong quá trình bán hàng. 59
KẾT LUẬN 60


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán huy động vốn tại Ngân Hàng NT Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán huy động vốn tại Ngân Hàng NT Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.