Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ỏ Cty bảo vệ thực vật
mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN
BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2
I-/ Bán hàng và ý nghĩa của kế toán bán hàng trong
các doanh nghiệp thương mại. 2
1-/ Quá trình bán hàng. 2
2-/ Các phương thức bán hàng của doanh nghiệp thương mại. 2
3-/ Ý nghĩa của công tác kế toán bán hàng. 2
II-/ Nhiệm vụ và nội dung của kế toán bán hàng
trong doanh nghiệp thương mại. 2
1-/ Nhiệm vụ. 2
2-/ Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hoá. 2
3-/ Nội dung của kế toán tổng hợp bán hàng. 2
4-/ Phương pháp hạch toán kế toán bán hàng. 2
III-/ Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 2
1-/ Kế toán thuế và các khoản giảm trừ doanh thu . 2
2-/ Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN. 2
3-/ Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 2
IV-/ Sổ sách kế toán trong kế toán bán hàng và xác định kết quả
hoạt động kinh doanh. 2
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY
BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH VĨNH PHÚC 2
I-/ Đặc điểm và tình hình chung của công ty. 2
1-/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2
2-/ Đặc điểm kinh doanh của công ty. 2
3-/ Đặc điểm tổ chức quản lý của DN. 2
4-/ Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty. 2
II-/ Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty BVTV. 2
1-/ Bảng cân đối kế toán của công ty. 2
2-/ Tình hình tổ chức quản lý hàng hoá và phương thức bán hàng của công ty. 2
3-/ Kế toán tổng hợp bán hàng. 2
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH Ở CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT 2
I-/ Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh ở Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật. 2
II-/ Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng
và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Dịch vụ Bảo vệ
Thực vật vĩnh phúc. 2
1-/ Hoàn thiện việc lập chứng từ tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật. 2
2-/ Hạch toán lại khoản chiết khấu bán hàng theo đúng chế độ hiện hành. 2
3-/ Phát triển phương thức bán hàng. 2
4-/ Công ty nên xác định kết quả hoạt động kinh doanh riêng
của từng mặt hàng. 2
5-/ Vấn đề ứng dụng tin học trong công tác kế toán . 2
KẾT LUẬN 2


Xem Thêm: Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ỏ công ty bảo vệ thực vật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ỏ công ty bảo vệ thực vật sẽ giúp ích cho bạn.