Tổ chức kế toán CPSX & tính GTSP tại Cty Phát triển Tin học , Công nghệ &môi trường
Mục lục

Trang
Lời nói đầu 1
Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện hiện nay 3
I/ Chi phí sản xuất - vai trò của thông tin chi phí với quản trị doanh nghiệp 3
1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
2. Phân loại chi phí sản xuất 4
a. Phân loại theo yếu tố chi phí 4
b. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 5
c. Phân loại quan hệ của chi phí với khối lượng, công việc, sản phẩm hoàn thành 6
d. Phân loại theo chức năng trong sản xuất kinh doanh 6
3. Vai trò và ý nghĩa của công tác hạch toán chi phí sản xuất 7
II/ Giá thành sản phẩm - công tác quản lý giá thành ở doanh nghiệp 8
1. Khái niệm giá thành sản phẩm 8
2. Phân loại giá thành 8
a. Phân loại theo thời điểm và nguồn số liệu để tính giá thành 9
b. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí 9
3. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10
III/ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 12
IV/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất 13
1. Tài khoản sử dụng 13
2. Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14
2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14
2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 16
2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 17
3. Đánh giá sản phẩm làm dở trong các doanh nghiệp sản xuất 19
V/ Phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất 19Phần thứ hai: Tình hình thực tế về việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 24
I/ Đặc điểm tình hình chung của công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 24
1. Quá trình hình thành và phát triển 24
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 27
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ 28
4. Tổ chức công tác kế toán 30
a. Tổ chức bộ máy kế toán 30
b. Hình thức sổ kế toán 31
II/ Thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần phát triển tin học công nghệ và môi trường 33
A/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 33
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 33
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 33
a. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 33
b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 42
c.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 46
d. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí trả trước, chi phí phải trả 49
e. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn bộ công ty 49
f. Đánh giá sản phẩm dở dang 54
B/ Tình hình thực tế công tác tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 54
1. Đối tượng tính giá thành 54
2. Kỳ tính giá thành 55
3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 55
Phần thứ ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 57
I/ Những nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 57
II/ Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 59
Kết luận 63


Xem Thêm: Tổ chức kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển Tin học , Công nghệ &môi trườn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển Tin học , Công nghệ &môi trườn sẽ giúp ích cho bạn.