Tổ chức công tác kế toán xác định CPSX & tính GTSP ở Cty Cổ phần Đầu tư –Xây lắp – TM & Dịch vụ
Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HẠCH TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 2
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 2
1.1.1. Vị trí, vai trò và đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản: 2
1.1.2. Yêu cầu của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 4
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 5
1.1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 6
1.2. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT
TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. 7
1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 7
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng 8
1.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định đối tượng
tập hợp chi phí sản xuất. 12
1.2.4. Hệ thống sổ kế toán và tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí
sản xuất ở doanh nghiệp xây dựng. 13
1.2.5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 17
1.3. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 31
1.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán: 31
1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ hoàn thành
tương đương: 32
1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán 32
1.4. VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 32
1.4.1. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 32
1.4.2. Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 34
1.4.3. Đối tượng tính giá thành. 37
1.4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng 38
1.4.5. Tổ chức sổ sách tài liệu tính giá thành sản phẩm xây dựng 41

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY LẮP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 43
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 43
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 43
2.1.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 45
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp . 47
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 50
2.1.5. Khó khăn, thuận lợi . 52
2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 54
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 54
2.2.2. Kế toán tập hợp khoản mục chi phí nguy ên vật liệu trực tiếp 55

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY LẮP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 80
3.1. ƯU ĐIỂM 80
3.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 80
3.2.1. Vấn đề thứ nhất. 81
3.2.2. Vấn đề thứ hai: 82
3.2.3. Vấn đề thứ ba: 83
KẾT LUẬN 88
MỤC LỤC 89


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán xác định CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần Đầu tư –Xây lắp –
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán xác định CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần Đầu tư –Xây lắp – sẽ giúp ích cho bạn.