Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi 1
Lời nói đầu
Trong những năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai này, nước ta đang tồn tại một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự cạnh tranh gay gắt trong vòng xoáy khốc liệt của cơ chế mới, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nỗ lực hết mình để tồn tại và phát triển.
Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý tài chính , có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế nói chung và kinh doanh nói riêng. Bởi thế, việc chấp hành đúng các nguyên tắc hạch toán kinh doanh là việc làm cần thiết và tích cực của mỗi doanh nghiệp để có được tình trạng tài chính lành mạnh, đủ sức cạnh tranh trong mọi điều kiện thị trường.
Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng, luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Bởi thế, muốn tồn tại và phát triển, bên cạnh việc sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, doanh nghiệp còn phải tìm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Có như vậy, doanh nghiệp mới có thể tăng nhanh tích luỹ, tạo điều kiện tái sản xuất mở rộng và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.
Để đạt được điều đó, trước hết doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản suất và tính toán chính xác giá thành sản phẩm thông qua bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp phân tích đánh giá được tình hình về sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, từ đó đề ra biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đề ra những quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp . Chính vì vậy, mà việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu thiết yếu, luôn là một trong những vấn đề thời sự được các doanh nghiệp quan tâm.
Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ Lợi I là một trong những doanh nghiệp Nhà nước hoạt động rất hiệu quả. Cũng như mọi doanh nghiệp khác trong nền kinh tế hiện nay, Công ty rất coi trọng việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Trong thời gian thực tập tại Công ty, nhờ sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn và sự giúp đỡ của các cô chú tại phòng kế toán , tôi xin được đi sâu nghiên cứu đề tài:
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ Lợi I.
Phần I
lý luận về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Trong doanh nghiệp xây lắp
A - CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.1. Khái niệm chí phí sản xuất
Chi phí sản xuất được hiểu là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên giá thành sản phẩm.
Từ khái niệm về chí phí sản xuất, ta thấy được sự khác nhau giữa chi phí và chi tiêu. Chi phí là những hao phí về tài sản và lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm được tạo ra trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi ra trong kỳ hạch toán. Ngược lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tư, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp bất kể nó được dùng vào mục đích gì. Ngoài sự khác nhau về lượng, chi phí và chi tiêu còn khác nhau về thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này nhưng chưa được tính vào chi phí (chi mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho nhưng chưa sử dụng) và có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhưng chưa chi tiêu (ví dụ: chi phí trích trước). Sở dĩ có sự khác biệt giữa chi phí và chi tiêu các trong doanh nghiệp là do đặc điểm, tính chất vận động và phương thức dịch chuyển giá trị của từng loại tài sản vào quá trình sản xuất và yêu cầu hạch toán của chúng.
1.2. Phân loại chi phí sản xuất
Trong chế độ kế toán Việt nam có một số cách phân loại chi phí chủ yếu sau:
a) Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế
Theo cách phân loại này, toàn bộ chi phí sản xuất của doanh nghiệp trong kỳ được chia thành các loại (thường gọi là yếu tố) sau:
*Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ . sử dụngcho hoạt động sản xuất trong kỳ.
*Chi phí nhân công: Phản ánh tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho toàn bộ công nhân, viên chức; và phản ánh phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp lương phải trả công nhân viên.
*Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất trong kỳ.
*Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong kỳ.
*Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất trong kỳ.
b) Phân loại theo mục dích công dụng của chi phí
Theo cách phân loại này, chí phí sản xuất được chia thành 4 loại:
*Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí về vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu và động lực . sử dụng trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm.
*Chi phí nhân công trực tiếp: là chi phí về tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp của công nhân trực tiếp sản xuất.
*Chi phí sử dụng máy thi công: là các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sử dụng xe và máy thi công để hoàn thành sản phẩm khảo sát thiết kế gồm: tiền khấu hao máy móc thiết bị, tiền thuê máy, tiền lương các công nhân điều khiển máy thi công, chi phí về nhiên liệu, động lực dùng cho máy thi công .
*Chi phí sản xuất chung: là những chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung tại các bộ phận sản xuất (phân xưởng, đội, trại .) bao gồm 6 điều khoản: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, và chi phí khác bằng tiền.
Ngoài hai cách phân loại chi phí trên, để phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp , chi phí sản xuất còn được phân thành biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp; chi phí thích đáng và không thích đáng, hoặc có thể phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí thành chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp .


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Tư vấn Xây dựng Thủy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Tư vấn Xây dựng Thủy sẽ giúp ích cho bạn.