Tổ chức công tác hạch toán kế toán thành phẩm & TTTP tại Cty Tô Châu
MỤC LỤC


TIÊUĐỀ TRANG
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 4
1.Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 4
1.1. Khái niệm 4
1.2. Nhiệm vụ 4
2. Nội dung công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 5
2.1. Đánh giá thành phẩm 5
2.2. Trình bầy kế toán chi tiết thành phẩm 5
2.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm ,tiêu thụ hành phẩm 7
2.3.1. Các tài khoản sử dụng 7
2.3.2.Kế toán thành phẩmvà tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường 8
2.3.3.Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm theo PPKKĐK
2.3.4.Hạch toán kết quả tiêu thụ 14
15
Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm Tại Công Ty Tô Châu 17
1. Tình hình đặc điểm chung ở công ty Tô Châu 17
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 17
1.2. Tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý 18
1.3. Tổ chức bộ máy kế toán 19
2. Tình hình thực tế công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Tô Châu 21
2.1. Kế toán thành phẩm tại Công ty 21
2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty 31
2.3. Kế toán CF bán hàng 35
2.4. Kế toán CFQLDN 39
2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 39
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Tô Châu 41
1. Đánh giá chung về tình hình thực tế tại Công ty 41
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty 41
3. Tổ chức kế toán máy tại Công ty 42
KẾT LUẬN

LỜI MỞ ĐẦU


Trong những năm 89, 90, thực hiện sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập chung kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước theo định hướng XHCN . Kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính . Đi đôi với sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống kế toán VN đang được đổi mới phù hợp với cơ chế thị trường
Cùng với sự đi lên của đất, qui mô hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng được mở rộng và nâng cao.
Vì vậy việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là vấn đè sống còn đối với mỗi Doanh nghiệp. Tiêu thụ là một khâu cuối cùng trong chu kỳ sản xuất. Tiêu thụ được sản phẩm thì các doanh nghiệp mới có thể bù đắp những CF đã bỏ ra. Có tiêu thụ được sản phẩm thì các doanh nghiệp mới có điều kiện tái sản xuất mở rộng, nâng cao đời sống CBCNV.
Tuy nhiên vấn đề đặt ra đối với các Doanh nghiệp là phải sử dụng những biện pháp gì? Để đạt được kết quả cao. Về mặt lý luận cũng như thực tiễn, hạch toán kế toán nói chung và kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm nói riêng là công cụ đắc lực nhất.
Từ nhận thức trên và thời gian thực tập tại Công ty Tô Châu, được sự giúp đỡ của các cô, chú Phòng Tài Vụ Cùng với sự hướng dẫn của các Thầy, Cô Giáo đã giúp em tự tin hơn khi lựa chọn đề tài:
Tổ chức công tác hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TÔ CHÂU
Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề được chia làm 3 phần chính:
Chương I: Cơ sở lý luận chungvề kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm Tại Công Ty Tô Châu.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Tô Châu.


Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán kế toán thành phẩm & TTTP tại công ty Tô Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán kế toán thành phẩm & TTTP tại công ty Tô Châu sẽ giúp ích cho bạn.