Hoàn thiện quá trình lập & phát hành báo cáo kiểm toán BCTT ở Cty Kiểm toán & Kế toán Hà Nội – CPA Hà Nội
Mục lục


Mục lục 2
Lời nói đầu 4
Chương 1 4
Lý luận chung về báo cáo kiểm toán 5
báo cáo tài chính 5
1.1 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính 5
1.1.1 Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính 5
1.1.2 Chủ thể kiểm toán báo cáo tài chính 5
1.1.2.1Kiểm toán viên Nhà nước 6
1.1.2.2Kiểm toán viên nội bộ 6
1.1.2.3Kiểm toán viên độc lập 6
1.1.3 Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính 7
1.1.3.1Rủi ro thông tin tài chính và các biện pháp khắc phục 7
1.1.3.2 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính 9
1.2 Lý luận chung về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 9
1.2.1 Định nghĩa báo cáo kiểm toán 9
1.2.2 Nội dung báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 10
1.2.2.1 Các yếu tố của một báo cáo kiểm toán báo cáo cáo tài chính 10
1.2.2.2 Các nội dung cơ bản của một báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 10
1.2.3 Các loại báo cáo kiểm toán 14
1.2.3.1 ý kiến nhận xét hoàn hảo ( báo cáo chấp nhận toàn phần ) 14
1.2.3.2 ý kiến chấp nhận từng phần (Báo cáo kiểm toán chấp nhận từng phần) 16
1.2.3.3 ý kiến nhận xét “từ bỏ”(Báo cáo kiểm toán dạng từ chối bày tỏ ý kiến ) 17
1.2.3.4 ý kiến “trái ngược” ( Báo cáo kiểm toán có ý kiến trái ngược ) 18
1.3 Quy trình kiểm toán 18
1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 19
1.3.2 Thực hiện kiểm toán 23
1.3.3 Hoàn thành kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán 24
Chương 2 30
2.1 Khái quát chung về Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội (cpa Hanoi ) 30
2.1.2 Sự hình thành và phát triển của Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội 30
2.1.2 Phạm vi hoạt động của CPA Hanoi 31
2.1.2.1 Dịch vụ kiểm toán 32
2.1.2.2 Dịch vụ tư vấn 32
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty CPA Hanoi 33
2.1.3.1 Sáng lập viên 34
2.1.3.2 Ban giám đốc 34
2.1.3.3 Ban kiểm soát 35
2.1.3.4 Kế toán trưởng 36
2.1.3.5 Các phòng nghiệp vụ 36
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của CPA Hanoi 38
2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và hình thức kế toán áp dụng 38
2.1.4.2 Niên độ kế toán 40
2.1.4.3 Đồng tiền hạch toán 40
2.1.5 Chính sách kế toán và thuế áp dụng ở công ty 40
2.1.5.1 Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định 40
2.1.5.2 Hạch toán doanh thu 41
2.1.5.3 Nghĩa vụ thuế 41
2.2 Thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ở 41
Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) 41
2.2.1 Khái quát về việc lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ở CPA Hanoi 41
2.2.2 Quy trình tiến hành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính ở CPA HANOI 42
2.2.2.1 Tiếp cận khách hàng 42
2.2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 43
2.2.2.3 Thực hiện kiểm toán 45
2.2.2.4 Hoàn thành cuộc kiểm toán 46
2.2.3 Các công việc trong giai đoạn hoàn thành cuộc kiểm toán. 46
2.2.3.1 Tổng hợp và đánh giá lại kết quả kiểm toán 47
2.2.3.2 Lập dự thảo báo cáo và thư quản lý( nếu có) 52
2.2.3.3 Soát xét dự thảo báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán. 56
2.2.3.4 Đánh giá tổng quát 60
2.2.3.5 Thảo luận lại với khách hàng và phát hành báo cáo kiểm toán 62
Chương 3 64
3.1 Đánh giá, nhận xét thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty CPA Hà nội 64
3.1.1 Những ưu điểm 64
3.1.2 Những vấn đề cần hoàn thiện 66
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 67
Kết luận 73LỜI NÓI ĐẦU

Để từng bước hoà nhập với kinh tế khu vực và Thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN . Sự phát triển nhanh chóng và bền vững của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải được cung cấp thông tin tài chính hoàn hảo có độ tin cậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập. Hoạt động kiểm toán nói chung và kiểm toán độc lập nói riêng đã và đang khẳng định được vai trò tích cực trong quản lý, điều hành nền kinh tế vĩ mô và vi mô. Do nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động kiểm toán độc lập nên em đã chọn thực tập tại công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội ).
Sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty, em đã có những hiểu biết ban đầu về quy trình thực hiện cũng như các giai đoạn cụ thể một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính . Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính đối với một cuộc kiểm toán cũng như những ưu điểm và tồn tại của Công ty trong giai đoạn này, em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện quá trình lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội- CPA Hanoi”.
Nội dung của luận văn bao gồm :
Chương 1:Lý luận chung về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính
Chương 2: Thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội
Chương 3: Hoàn thiện quá trình lập và phát hành cáo kiểm toán báo cáo tài chính
Vì thời gian và trình độ còn hạn chế nên những thiếu sót là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Giám đốc Công ty cũng như các phòng nghiệp vụ và đặc biệt là thầy Vương Đình Huệ đã giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.


Xem Thêm: Hoàn thiện quá trình lập & phát hành báo cáo kiểm toán BCTT ở công ty Kiểm toán & Kế toán Hà Nội – C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quá trình lập & phát hành báo cáo kiểm toán BCTT ở công ty Kiểm toán & Kế toán Hà Nội – C sẽ giúp ích cho bạn.