Công tác tổ chức kế toán bán hàng &xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp Kinh doanh vật tư & dịch vụ
Mục lục
Lời nói đầu 1
Phần I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 3
I. Ý nghĩa và sự cần thiết của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 3
1. Vật tư hàng hóa và yêu cầu quản lý của vật tư hàng hóa 4
2. Bán hàng và yêu cầu quản lý: 4
2.1. Đặc điểm hoạt động của công tác bán hàng 4
2.2. Yêu cầu quản lý 5
II. Phương pháp kế toán bán hàng, doanh thu bán hàng và xác định kết quả tại xí nghiệp 6
1. Kế toán vật tư, hàng hóa 6
1.1. Đánh giá vật tư hàng hóa 7
1.1.1. Đánh giá theo giá thành thực tế 7
1.1.2. Đánh giá theo giá hạch toán 9
2. Kế toán nhập- xuất kho vật tư hàng hóa. 10
2.1.Chứng từ cần thiết. 10
2.2. Hạch toán chi tiết vật tư hàng hóa 11
2.3.Kế toán tổng hợp vật tư hàng hóa 12
3. Kế toán bán hàng và xác định kết quả 15
3.1.Kế toán doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu bán hàng 15
3.2. Chứng từ và tài khoản kế toán . 16
3.2.1.Chứng từ kế toán . 16
3.2.2.Tài khoản sử dụng 16
4.Kế toán chi phí bán hàng (CPBH) 18
4.1.Nội dung 18
4.2. Tài khoản sử dụng. 19
5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 21
5.1. Nội dung 21
5.2. Tài khoản sử dụng: 22
6. Kế toán kết quả kinh doanh 24
Phần II: Tình hình thực tế về công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả xây dựng ở xí nghiệp kinh doanh vật tư và dịch vụ thuộc công ty bê tông xây dựng Hà Nội (VIBEX) 27
I. Đặc điểm chung của xí nghiệp kinh doanh vật tư và dịch vụ 27
1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp kinh doanh vật tư và dịch vụ 27
2. Quy trình thực hiện nhiệm vụ của xí nghiệp 28
3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 30
3.1. Đặc điểm về bộ máy quản lý của xí nghiệp 30
II. Tình hình tổ chức công tác kế toán , bán hàng và xác định kết quả ở Xí nghiệp kinh doanh vật tư và dịch vụ thuộc Công ty Bê tông xây dựng Hà Nội 33
A. Kế toán vật tư hàng hóa 33
1. Đặc điểm vật tư hàng hóa của Xí nghiệp 33
2. Đánh giá hàng hóa vật tư. 34
3. Kế toán nhập- xuất- tồn kho vật tư 35
3.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 35
3.2. Kế toán chi tiết vật tư, hàng hóa. 38
B- Kế toán doanh thu bán hàng 42
1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng ở xí nghiệp kinh doanh vật tư và dịch vụ. 42
2.Công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng và doanh thu bán hàng ở xí nghiệp kinh doanh vật tư dịch vụ. 42
3. Kế toán doanh thu , giảm doanh thu và giá vốn bán hàng 43
4. Kế toán thuế GTGT 47
5. Kế toán chi tiết bán hàng 51
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 53
7. Kế toán xác định kết quả (XĐKQ) 54
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở xí nghiệp kinh doanh vật tư và dịch vụ 58
I. Những ưu điểm và những mặt cần tiếp tục hoàn thiện 58
1. Nhận xét chung 58
II. Một số nhận xét nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp kinh doanh vật tư và dịch vụ. 59
Kết luận 62
Tài liệu tham khảo 64


Xem Thêm: Công tác tổ chức kế toán bán hàng &xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp Kinh doanh vật tư & dịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức kế toán bán hàng &xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp Kinh doanh vật tư & dịch sẽ giúp ích cho bạn.