Tổ chức hạch toán kế toán NVL ở Cty In Công Đoàn
Mục lục
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 01
Phần I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 03
TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I- Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán nguyên 03
vật liệu (NVL) trong các doanh nghiệp sản xuất:
1- Khái niệm và đặc điểm của NVL: 03
2- Vai trò của NVL trong quá trình sản xuất 03
3- Yêu cầu quản lý đối với NVL 04
4- Vai trò và chức năng nhiệm vụ của kế toán NVL 04
II- Những nội dung cơ bản trong tổ chức công 06
tác kế toán NVL ở doanh nghiệp sản xuất.
1- Phân loại NVL 06
2-Sổ danh điểm nguyên vật liệu 07
3- Đánh giá nguyên vật liệu 08
4- Tổ chức hạch toán chi tiết NVL 13
5- Tổ chức hạch toán tổng hợp NVL 17
6- Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 22
7- Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong 23
hạch toán tổng hợp NVL
PHẦN II 25
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 25
NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

I/ Đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển 25
của công ty in Công Đoàn
1/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty 25
2/ Đặc điểm về quy trình công nghệ sản 28
xuất sản phẩm của Công ty in Công Đoàn:
3/ Tổ chức sản xuất: 29
4/ Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 30
5/ Tổ chức công tác kế toán ở công ty in Công Đoàn 32
PHẦN III 62
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẦM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 62
KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN
1.Những nhận xét chung về hạch toán vật liệu 62
trong công ty in Công Đoàn
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán 64
vật liệu ở công ty in Công Đoàn:
KẾT LUẬN 71
Mục lục 72


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty In Công Đoàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty In Công Đoàn sẽ giúp ích cho bạn.