Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX kinh doanh & tính GTSP tại Nhà máy chế tạo Biến thế
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I 2
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2
I. Sự cần thiết phải hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 2
1. Ý nghĩa của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2
2. Yêu cầu và nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3
II. Bản chất- nội dung của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1. Chi phí sản xuất 4
2. Giá thành sản phẩm 7
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 12
3. Phương pháp tính giá thành. 12
IV. Vận dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp sản xuất chủ yếu 13
Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục. 13
V. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 15
1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 15
2. Hạch toán CPSX theo phương pháp kê khai thường xuyên 15
1. Hệ thống sổ chi tiết 21
2. Hệ thống sổ tổng hợp 22
Phần II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO BIẾN THẾ 24
I. Khái quát chung về nhà máy Chế Tạo Biến Thế 24
1. Quá trình hình thành và phát triển 24
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất của nhà máy chế tạo biến thế 26
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy chế tạo biến thế 28
4. Tổ chức công tác kế toán ở Nhà máy chế tạo biến thế 30
II. Thực tế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy chế tạo biến thế 33
1. Đặc điểm chi phí sản xuất và hạch toán chi phí sản xuất tại Nhà máy chế tạo biến thế 33
2. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất. 34
3. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 55
III. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 64
1. Đối tượng tính giá thành 64
2. Phân loại giá thành. 64
3. Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang. 65
4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 68
Phần III MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO BIẾN THẾ 72
I. Những nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy chế tạo biến thế. 72
1. Những ưu điểm. 73
2. Những tồn tại. 73
II. Một số ý kiến đề xuất. 75
1. Thay đổi tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung. 75
2. Thay đổi hình thức trả lương 77
3. Thực hiện hạch toán chi phí phải trả 78
5. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. 81
6. Về hình thức và hệ thống sổ kế toán . 82
KẾT LUẬN 86
Tài liệu tham khảo
1. Chủ biên: TS Nguyễn Thị Đông - Giáo trình Lý Thuyết hạch toán kế toán - NXB Tài chính - 1997.
2. Chủ biên: TS. Đặng Thị Loan - Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - NXB Tài chính - 2002.
3. TS. Nguyễn Văn Công - Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính - NXB Tài chính - 2002.
4. Nguyễn Văn Nhiệm - Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp - NXB Thống kê -1999.
5. Mười chuẩn mực kế toán Việt Nam.
6. Tạp chí Kế toán.
7. Tạp chí Kiểm toán.
8. Tạp chí Tài chính.
9. Tạp chí Thuế.
10. Một số luận văn.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX kinh doanh & tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo Bi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX kinh doanh & tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo Bi sẽ giúp ích cho bạn.