Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng
Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
1.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5
1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 5
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5
1.2.1.2. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 6
1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
1.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 11
1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12
1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 13
1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 15
1.3.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
1.3.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18
1.3.5.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 20
1.3.5.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 26
1.3.5.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 30
1.3.5.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 32
1.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 34
1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ 34
1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 35
1.4.2.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 35
1.4.2.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 35
1.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo giá trị dự toán 36
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 36
1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 37
1.4.3.2. Phương pháp định mức 37
1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành thực tế 38
1.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 39
1.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm 39
1.5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 40
1.5.1. Hình thức kế toán 40
1.5.1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 41
1.5.1.2.Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái 42
1.5.1.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 43
1.5.1.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 45
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 47
2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 47
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 47
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 50
2.1.2.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 52
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 56
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty 56
2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 56
2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56
2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 57
2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
2.2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 88
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 92
3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92
3.2.1. Những ưu điểm 92
3.2.2. Những mặt hạn chế 93
3.2.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 93
3.2.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 94
3.2.2.3. Về hệ thống sổ sách 94
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 96
3.3.1. Một số giải pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 96
3.3.2. Về công tác luân chuyển chứng từ 96
3.3.3. Về công tác hạch toán 96
3.3.4. Về sổ sách kế toán 99
KẾT LUẬN 103DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CCDC : Công cụ dụng cụ
CPSX : Chi phí sản xuất
KH : Khấu hao
KLSXDD : Khối lượng sản xuất dở dang
KLXLTT : Khối lượng xây lắp thực tế
KTQD : Kinh tế quốc dân
KTTT : Kinh tế thị trường
LLSX : Lực lượng sản xuất
NXB : Nhà xuất bản
TSCĐ : Tài sản cố định.
XDCB : Xây dựng cơ bản
XHCN : Xã hội chủ nghĩa
Zdt : Giá thành dự toán
CPNCTT : Chi phí nhân công trực tiếp
CPSX C : Chi phí sản xuất chung
CPNVLTT` : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
TK : Tài khoản
XD : Xây dựng
VLXD : Vật liệu xây dựng


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sản xuất vật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sản xuất vật sẽ giúp ích cho bạn.