Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
Thông tin chi tiết
A. LỜI MỞ ĐẦU

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, tổ chức công tác kiểm toán ở nuớc ta đã có những phát triển vượt bậc. Hệ thống tài liệu về kiểm toán ngày càng đa dạng và phong phú, hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán ngày càng hoàn thiện. Với mục tiêu cụ thể hoá một giai đoạn của công tác kiểm toán để hiểu rõ hơn về kiểm toán, cho nên trong quá trình làm đề án môn học, em chọn đề tài “Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ”. Với phạm vi của một đề tài môn học em chỉ trình bày trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính với loại hình kiểm toán độc lập. Trong quá trình nghiên cứu em lựa chọn “Phương pháp duy vật biện chứng” làm phương pháp nghiên cứu, kết hợp với phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu , và việc vận dụng linh hoạt các chuẩn mực, qui định về kiểm toán. Trong Đề án này em trình bày theo bố cục sau:
A. Lời mở đầu.
B. Nội dung.
I. Khái quát về chuẩn bị kiểm toán.
1.1. Khái niệm.
1.2. Vai trò, vị trí của giai đoạn chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính .
II. Trình tự kiểm toán.
2.1. Giai đoạn tiền lập kế hoạch kiểm toán.
2.2. Giai đoạn lập kế hoạch.
III. Kết luận.
C. Phụ lục.
Trong quá trình làm đề án môn học em nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Nguyễn Thị Hồng Thuý. Do hạn chế về mặt thời gian và sự hiểu biết của bản thân cho nên trong bản Đề án nay không thể tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Đỗ Quốc Tuyển
Hà Nội, tháng 12 năm 2003
B. NỘI DUNG

I. Khái quát về chuẩn bị kiểm toán.
1.1 . Khái niệm.
Chuẩn bị kiểm toán là bước công việc đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán nhằm tạo ra tất cả tiền đề và điều kiện cụ thể trước khi thực hành kiểm toán. Đây là công việc có ý nghĩa quyết định chất lượng kiểm toán. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được chia thành hai giai đoạn nhỏ là:
ỉ Giai đoạn tiền lập kế hoạch kiểm toán.
ỉ Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.
1.2. Vai trò, vị trí của giai đoạn chuẩn bị kiểm toán trong cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính .
Giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn đầu tiên trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính nó chuẩn bị đầy đủ về mặt vật chất, con người để tiến hành một cuộc kiểm toán. Nó có vai trò quan trọng, chi phối tới chất lượng và hiệu quả chung của toàn bộ cuộc kiểm toán. Ý nghĩa của giai đoạn tiền lập kế hoạch kiểm toán là: tạo cơ sở pháp lý để xác định mục tiêu, phạm vi của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính . Công ty kiểm toán làm tốt công tác này sẽ hạn chế được những rủi ro, những bất đồng với khách hàng kiểm toán. Ý nghĩa của giai đoạn lập kế hoạch được thể hiện ở một số điểm sau:
ỉ Lập kế hoạch kiểm toán giúp kiểm toán viên thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm cơ sở để đưa ra các ý kiến xác đáng về Báo cáo tài chính , từ đó giúp các kiểm toán viên hạn chế những sai sót, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả công việc và giữ vững được uy tín nghề nghiệp đối với khách hàng.
ỉ Kế hoạch kiểm toán giúp các kiểm toán viên phối hợp hiệu quả với nhau cũng như phối hợp hiệu quả với các bộ phận có liên quan như bộ phận: kiểm toán nội bộ, các chuyên gia bên ngoài Đồng thời qua sự phối hợp hiệu quả đó, kiểm toán viên có thể tiến hành cuộc kiểm toán theo đúng chương trình đã lập với các chi phí ở mức hợp lý, tăng cường sức cạnh tranh cho công ty kiểm toán và giữ uy tín với khách hàng.
ỉ Căn cứ vào kế hoạch kiểm toán đã được lập, kiểm toán viên có thể kiểm soát và đánh giá công việc kiểm toán đã và đang thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán.
Ý nghĩa của giai đoạn chuẩn bị là sự khái quát ý nghĩa của hai giai đoạn tiền lập kế hoạch kiểm toán và giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng là những hoạt động hết sức mới mẻ. Trong khi đó hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ, nội dung, quy trình cũng như phương pháp được vận dụng trong các cuộc kiểm toán của Việt Nam mới ở giai đoạn đầu, nguồn tài liệu thiếu cả về số lượng, tính đồng bộ và hạn chế về nhiều mặt. Do vậy, giai đoạn chuẩn bị kiểm toán cần được coi trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán.
II. Trình tự chuẩn bị kiểm toán.
2.1. Giai đoạn tiền lập kế hoạch kiểm toán.
2.1.1. Thư mời hoặc công văn gửi công ty kiểm toán của công ty có nhu cầu kiểm toán.
Thông thường khi một doanh nghiệp có nhu cầu kiểm toán phải có công văn hoặc thư mời kiểm toán cho công ty kiểm toán. Thư mời kiểm toán có những nội dung sau :
ỉ Số và ngày tháng công văn.
ỉ Tên và địa chỉ đơn vị mời kiểm toán.
ỉ Tên công ty kiểm toán được mời làm kiểm toán.
ỉ Nội dung kiểm toán.
ỉ Yêu cầu kiểm toán.
ỉ Lời chấp nhận trả phí kiểm toán.
ỉ Tên, chức vụ người ký và dấu của đơn vị.
Tên đơn vị mời làm kiểm toán có thể được ghi chung tên công ty kiểm toán, cũng có thể ghi thêm tên kiểm toán viên mà doanh nghiệp tín nhiệm muốn mời trực tiếp.
Nội dung kiểm toán cần ghi rõ là kiểm toán báo cáo tài chính năm nào? hoặc một nội dung cụ thể nào đó, như: kiểm toán báo cáo quyết toán công trình xây dựng cơ bản, kiểm toán thanh lý hợp đồng kinh tế .Yêu cầu kiểm toán thường ghi rõ phải bảo đảm trung thực, khách quan, bí mật số liệu và thời gian cần hoàn thành.
2.1.2. Duy trì và chấp nhận khách hàng.


Xem Thêm: Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính sẽ giúp ích cho bạn.