Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1
1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 1
1.1. Khái niệm về bán hàng xác định kết quả bán hàng 1
1.2. Vai trò của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 2
1.3. Yêu cầu của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 2
2. Doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh thu 3
2.1. Doanh thu bán hàng 3
2.1.1. Khái niệm doanh thu bán hàng 3
2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 3
2.1.3. Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng 3
2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 4
2.2.1. Khái niệm 4
2.2.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 4
3. Các phương thức tính trị giá vốn hàng xuất kho để bán 5
3.1. Phương pháp nhập trước xuất trước 5
3.2. Phương pháp nhập sau xuất trước 5
3.3. Phương pháp bình quân gia quyền 5
3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh 5
4. Các phương thức bán hàng 6
4.1. Đối với bán buôn 6
4.2. Đối với bán lẻ 7
4.3. Các phương thức thanh toán 8
5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 8
6. Chứng từ kế toán sử dụng 8
7. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng 9
8. Hạch toán giá vốn hàng bán 12
9. Kế toán xác định kết quả bán hàng 14
9.1. Chi phí bán hàng 14
9.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 17
9.3. Xác định kết quả bán hàng 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH ĐIỆN QUANG 24
1. Đặc điểm chung của Điện Quang 24
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24
1.2. Chi nhánh Điện Quang Hà Nội 24
1.3. Quy trình luân chuyển hàng hoá 25
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của chi nhánh công ty Điện Quang 25
1.5. Tổ chức công tác kế toán tại chi nhánh Điện Quang 27
1.5.1. Hình thức kế toán 27
1.5.2. Hình thức này có đặc điểm 27
1.5.3. Tổ chức bộ máy kế toán 28
1.5.4.Tổ chức luật và phân tích báo cáo tài chính 29
2. Thực trạng công tác kế toán bán hàngvà xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty bóng đèn Điện Quang 30
2.1. Kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty bóng đèn Điện Quang 30
2.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 30
2.1.2. Các phương thức bán hàng 31
2.1.3. Các phương thức thanh toán tiền hàng 31
2.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ 32
2.2. Hạch toán giá vốn hàng bán 37
2.3. Hạch toán thuế giá trị gia tăng 43
3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Điện Quang 47
4. Hạch toán kết quả bán hàng 48


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.