Hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP tại Cty cổ phần phát triển Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 3
1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Chi phí sản xuất 3
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
1.1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.2. Giá thành sản phẩm 4
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 4
1.1.2.2 . Phân loại giá thành sản phẩm 5
1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. Hạch toán chi phí sản xuất 7
1.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí phí sản xuất 7
1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 7
1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 7
1.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất theop phương pháp kê khai thường xuyên 8
1.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 8
1.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 10
1.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 12
1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất 13
1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15
1.2.4. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 16
1.2.4.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 16
1.2.4.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương 17
1.2.4.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 17
1.2.4.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức 18
1.2.5. Hạch toán thiệt hại trong quá trình sản xuất 18
1.2.5.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng 18
1.2.5.2.Thiệt hại về ngừng sản xuất 20
1.3.Tính giá thành sản xuất sản phẩm 21
1.3.1.Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm 21
1.3.2.Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 22
1.3.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 22
1.3.2.2.Phương pháp hệ số 23
1.3.2.3.Phương pháp tỷ lệ 24
1.3.2.4 Phương pháp tính giá thành phân bước 25
a. Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm 25
b. Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành bán thành phẩm 26
1.3.2.5. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 28
1.3.2.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 28
1.4 Hình thức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 34
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần phát triển thăng long 34
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty phát triển cổ phần thăng long 34
2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý sản xuất của công ty cổ phần phát triển thăng long 35
2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long 46
2.1.3.1. tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 46
2.1.3.2 Hình thức tổ chức sổ sách kế toán 48
2.2 thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long 49
2.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty 51
2.2.1.1 Đặc điểm về chi phí sản xuất tại Công ty 51
2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 52
2.2.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 52
2.2.1.4 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 53
2.2.1.5. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn công ty 66
2.2.2. Thực tế công tác theo dõi chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 67
2.2.2.1 Khái quát về đối tượng tính giá thành sản phẩm ở Công ty 67
2.2.2.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 69
2.2.2.4. Trình tự tính giá thành sản phẩm (Đầu thu số mặt đất VTC-DT) 69
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 75
3.1.Nhận xét , đánh giá 75
3.1.1.Nhận xét , đánh giá chung 75
3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện 77
3.2. Số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thăng long 79
KẾT LUẬN 82


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.