Tổ chức công tác kế toán tại Cty Xây dựng & PTNT
MỤC LỤC

TÊN TRANG
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh
và quản lý tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn 2
I: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty xây dựng và phát
triển nông thôn 3
II: Loại hình doanh nghiệp
III: Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty xây dựng và phát
triển nông thôn
1. Chức năng
2. Thị trường
3. Tình hình kinh tế tài chính , lao động
IV: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty xây dựng và phát triển
nông thôn
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty
V: Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy mô công nghệ
sản xuất sản phẩm trong công ty xây dựng và phát triển nông thôn
1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
Phần II: Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng và phát
triển nông thôn
1. Nhiệm vụ chủ yếu của kế toán công ty
2. Phương thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty
3. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty
4. Phân công lao động trong bộ máy kế toán của công ty
5. Mối liên hệ giữa tổ chức bộ máy kế toán với tổ chức bộ máy
quản lý chung của công ty
II: Vận dụng chế độ hiện hành tại công ty xây dựng và phát triển
Nông thôn
1. Chế độ chứng từ
2. Chế độ tài khoản
3. Chế độ sổ sách
4. Chế độ báo cáo tài chính
III: Hạch toán trên các phần hành chủ yếu của công ty
1. Phương pháp và quy trình hạch toán trên phần hành kế toán
tài sản cố định
2. Phương pháp và quy trình hạch toán trên phần hành kế toán nguyên
vật liệu
3. Phương pháp và quy trình hạch toán trên phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
4. Phương pháp và quy trình hạch toán trên phần hành kế toán chi phí sản xuất- giá thành sản phẩm
5. Phương pháp và quy trình hạch toán trên phần hành kế toán xác định kết quả
IV: Báo cáo kế toán tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn
1. Số lượng báo cáo
2. Quy trình lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị
Phần III: Nhận xét, đánh giá về tổ chức hạch toán kế toán tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn
I: Những thành tựu đã đạt được
II: Những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tại công ty Xây dựng & PTNT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tại công ty Xây dựng & PTNT sẽ giúp ích cho bạn.