Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP xây lắp ở Cty Vật liệu & Xây lắp TM
Mục lục
Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp xây lắp
I.1Khái Niệm và Phân Loại Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp.
I.1.1 Chi phí sản xuất và phân lọai chi phí sản xuất
1. Khái niệm chi phí sản xuất
2. Phân loại chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp
I.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp
1. Khái niệm giá thành
2. Phân loại gía thành
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
4.Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
I.2 Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
I.2.1 Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2. Nguyên tắc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
I.2.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1. Kế toán chi phí NVLTT
2. Kế toán chi phí NCTT
3. Kế toán chi phí SXC
4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
I.3 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp
1. Đối tượng tính giá thành trong Doanh nghiệp xây lắp
2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
3.Các phương pháp tính giá thành trong Doanh nghiệp xây lắp
I.4 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất ở Doanh nghiệp xây lắp (theo các hình thức kế toán ).
Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thưong Mại.
II.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức công tác kế toán ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại.
II.1.1 Đặc điểm chung của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2. Đặc điểm tổ chức và bộ máy quản lý
II.1.2 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2. Chi phí nhân công trực tiếp
3. Chi phí sản xuất chung
4. Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, quí của công trình
II.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại
1. Đánh giá sản phẩm dở dang ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp THương Mại.
2. Tính giá thành công trình ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại.
Phần thứ ba: Một số nhận xét đánh giá về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại
III.1 Những ưu điểm và tồn tại
III.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất ở Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương Mại trong điều kiện hiện nay.
1. ý kiến 1: Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2. ý kiến2 : Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. ý kiến 3: Hạch toán chi phí sản xuất chung
4. ý kiến 4: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất
5. ý kiến 5: Cách lập bảng, biểu
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty Vật liệu & Xây lắp TM
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty Vật liệu & Xây lắp TM sẽ giúp ích cho bạn.