Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh Cty Điện máy TPHồ Chí Minh
MụC LụC
Tiêu đề Trang
LờI NóI ĐầU
nội dung
Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp xây dựng .
I/Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp, yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
1/Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp
2/Yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng .
II/Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1/Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.1/Khái niệm chi phí sản xuất
1.2/Phân loại chi phí sản xuất
2/Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
2.1/Khái niệm giá thành sản phẩm
2.2/Phân loại chi phí sản xuất
3/Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
4/Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
4.1/Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
4.2/Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
III/Nội dung công tác hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.
1/Tình tự hạch toán
2/Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
2.1/Hạch toán chi phí vật liệu trực tiếp
2.2/Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.3/Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.
2.4/Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.5/Hạch toán chi phí trả trước
2.6/Hạch toán chi phí phải trả
2.7/Hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất.
2.8/Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
3/Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
2.1/Hạch toán chi phí vật liệu trực tiếp
2.2/Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.3/Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.
2.4/Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.5/Hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất.
2.6/Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
4/Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên hệ thống sổ kế toán
5/Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
chương II: thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34.
I/Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật và tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xây dựng số 34
1/Lịch sử hình thành và phát triển
2/Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
3/Dặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
II/Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty xây dựng số 34
1/Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2/Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán .
III/Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty xây dựng số 34
1/Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.
1.1/Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.
1.2/Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3/Trình rự hạch toán chi phí sản xuất
1.4/Phân loại chi phí sản xuất
1.5/Tài khoản hạch toán chi phí sản xuất
2/Nội dung hạch toán chi phí sản xuất
2.1/Hạch toán chi phí vật liệu trực tiếp
2.2/Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.3/Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.
2.4/Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.5/Hạch toán chi phí trả trước
2.6/Hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất.
2.7/Tổng hợp chi phí sản xuất
3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm
3.1/Công tác quản lý giá thành ở công ty
3.2/kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty
chương iii: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 34
I/Đánh giá khái quát tình hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34
II/Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34
1/Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
2/Hạch toán cá khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp
3/Hạch toán công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị dưới 5 triệu đồng
4/ Hạch toán chi phí lãi vay
5/Mở tài khoản chi phí phải trả
II/Xây dựng hệ thống thông tin cung cấp cho quản trị doanh nghiệp trên cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1/Yêu cầu của thông tin chi phí và giá thành sản phẩm trong quản trị doanh nghiệp
2/Kế toán chi phí và giá thành trong việc cung cấp thông tin cho quản trị nội bộXem Thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty Điện máy TP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty Điện máy TP sẽ giúp ích cho bạn.