Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Cty Kim khí Hà Nội
Mục lục

Lời mở đầu Trang 3
Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán vốn
bằng tiền. 5
I. Tổng quát về vốn bằng tiền 5
1. Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền 5
2. Đặc điểm vốn bằng tiền và nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán 6
II. Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền 8
1. Luân chuyển chứng từ 8
2. Hạch toán tiền mặt tại quỹ 9
2.1. Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt 9
2.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 12
3. Kế toán tiền gửi Ngân hàng 21
3.1. Chứng từ dùng để hạch toán tiền gửi Ngân hàng 22
3.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 22
3.3. Trình tự hạch toán tiền gửi Ngân hàng 23
4. Hạch toán tiền đang chuyển 25
4.1. Chứng từ sử dụng 25
4.2. Tài khoản sử dụng 25
4.3. Trình tự hạch toán 26
5. Hình thức sổ kế toán 26
5.1. Hình thức Nhật ký- sổ cái 26
5.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ 28
5.3. Hình thức Nhật ký- chứng từ 30
5.4. Hình thức Nhật ký chung 31
Chương II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại
công ty kim khí Hà Nội 33
I. Giới thiệu chung về công ty kim khí Hà nội 33
1. Quá trình hình thành và phát triển 33
2. Tổ chức bộ máy quản lý 34
3. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 37
3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 38
3.2. Tổ chức công tác kế toán 38
4. Tình hình luân chuyển chứng từ trong công ty 39
5. Đặc điểm thu chi vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà nội 40
II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí HN 42
1. Hạch toán tiền mặt 42
1.1. Đối với nghiệp vụ phát sinh tăng tiền mặt 42
1.2. Đối với các nghiệp vụ phát sinh giảm tiền mặt 44
2. Hạch toán tiền gửi Ngân hàng 47
2.1. Đối với nghiệp vụ phát sinh tăng TGNH 48
2.2. Đối với nghiệp vụ phát sinh giảm TGNH 49
3. Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách 54
3.1. Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh
tiền mặt tại quỹ 54
3.2. Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ TGNH 56
Chương III. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội 58
I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty kim khí Hà nội 58
1. Đánh giá chung 58
2. Một số những tồn tại 60
II.Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán
tai công ty kim khí Hà Nội 61
Kết luận 68

Lời mở đầu

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình: Vốn và nguồn, tăng và giảm . Mỗi thông tin thu được là kết quả của quá trình có tính hai măth: thông tin và kiểm tra. Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quảnlý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư , chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết đươc hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.
Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy ở các doanh nghiệp , đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nói chung và vốn bằng tiền nói riêng còn rất thấp , chưa khai thác hết hiệu quả và tiềm năng sử dụng chúng trong nền kinh tế thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài.
Xuất phát từ những vần đề trên và thông qua một thời gian thực tập em xin chọn đề tài sau để đi sâu vào nghiên cứu và viết báo cáo:
“Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội”
Báo cáo gồm ba phần:
Chương một: Một số vần đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền.
Chương hai: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội.
Chương ba: Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty kim khí Hà Nội.Xem Thêm: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Kim khí Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Kim khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.