Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Cty TM & dịch vụ TRASERCO
MỤC LỤC

NỘI DUNG Trang
Lời mở đầu 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 3
I. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá 3
1. Khái niệm về tiêu thụ hàng hoá 3
2. Các phương pháp xác định giá vốn của hàng tiêu thụ 4
3. Tài khoản chứng từ hạch toán tiêu thụ hàng hoá 8
II. Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ 10
III. Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán 15
1. Hạch toán chiết khấu bán hàng 15
2. Hạch toán bán hàng bị trả lại 16
3. Hạch toán giảm giá hàng bán 18
IV. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp va xác định kết quả tiêu thụ 19
1. Hạch toán chi phí bán hàng 19
2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 22
3. Hạc toán xác định kết quả tiêu thụ 27
PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRASERCO. 29
I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy 29
1. Quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của công ty 29
2. Cơ cấu tổ chức của công ty 29
3. Chức năng nhiệm vụ của công ty 31
4. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty 32
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của công ty. 34
1. Vai trò nhiệm vụ của bộ máy kế toán 34
2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 34
III. Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Thương mạI và dịch vụ Traserco: 37
1. Đặc điểm hàng hoá của Công ty TM và DV Traserco 37
2. Tài khoản, chứng từ hạch toán tiêu thụ hàng hoá của Công ty TM và DV Traserco 37
3. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và phương pháp hạch toán 38
4. Hàng hoá tiêu thụ, chiết khấu và giảm giá hàng bán 47
5. Hạch toán gốc vốn hàng tiêu thụ trong kỳ 48
6. Hạch toán chi phí bán hàng 48
7. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 49
8. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 50
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRASERCO. 51
1. Nhận xét chung 51
2. Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty 51
3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty thương mại và dịch vụ Traserco. 54Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại & dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại & dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.