Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm , TTTP &xác định kết quả tiêu thụ tại Cty Cơ Khí Quang Trung
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Phần I: Cơ sở lý luận của hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất 3
1. Những vấn đề lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 3
1.1. Các khái niệm liên quan 3
1.2. Phương pháp tính giá thành phẩm 7
2. Hạch toán chi tiết thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 10
2.1. Hạch toán chi tiết thành phẩm 10
2.2. Hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 13
3. Hạch toán tổng hợp 14
3.1. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 14
3.2. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 16
3.2.2. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 22
3.2.3. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 23
3.3. Hạch toán chiết khấu thanh toán và giảm trừ doanh thu 23
3.4. Hạch toán các khoản dự phòng 25
3.5. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ 27
4. Chuẩn mực kế toán quốc tế và phương pháp hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở một số nước trên thế giới 34
4.1. So sánh chuẩn mực về hàng tồn kho và doanh thu giữa Quốc tế và Việt Nam 34
4.2. So sánh phương pháp hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm giữa kế toán Pháp và kế toán Việt Nam 35
4.3. So sánh phương pháp hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm của kế toán Mỹ 37
4.4. Một số điểm cần quan tâm giữa chuẩn mực kế toán và cơ chế tài chính cũng như hạn chế trong hạch toán 39
5. Các hình thức sổ kế toán 40
5.1. Đối với doanh nghiệp áp dụng sổ theo hình thức “Nhật ký chung”. 40
5.2. Đối với doanh nghiệp áp dụng sổ theo hình thức “Nhật ký – sổ cái”: 41
5.3. Đối với doanh nghiệp áp dụng sổ theo hình thức “Chứng từ – ghi sổ”: 42
5.4. Đối với doanh nghiệp áp dụng sổ theo hình thức “Nhật ký chứng từ”: 43
Phần II: Thực trạng hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ khí Quang Trung 44
1. Giới thiệu về công ty 44
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 44
1.2. Tổ chức hoạt động sản xuất và quy trình sản xuất sản phẩm 46
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý 48
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 50
2. Hạch toán chi tiết thành phẩm 56
2.1. Đặc điểm hạch toán thành phẩm 56
2.2. Phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm 60
3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm: 66
3.1. Tài khoản sử dụng: 66
3.2. Nội dung hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 66
4. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 69
4.1. Một số phương thức tiêu thụ tại công ty 69
4.2. Hạch toán doanh thu bán hàng 70
4.3. Hạch toán giá vốn hàng bán 74
4.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 75
4.5. Hạch toán thuế giá trị gia tăng phải nộp 80
4.6. Hạch toán phải thu của khách hàng 88
5. Hạch toán chi phí bán hàng 91
5.1. Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng 91
5.2. Hạch toán chi phí bán hàng 98
6. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 94
6.1. Hạch toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 94
6.2. Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 97
7. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi 99
8. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 99
Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 102
1. Đánh giá khái quát tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cơ khí Quang Trung 102
1.1. Thành tựu đạt được 102
1.2. Những tồn tại 103
2. Kiến nghị 106
2.1. Cơ giới hoá trong công tác kế toán 106
2.2. Tính giá nhập kho 109
2.3. Mở hệ thống tài khoản 109
2.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 110
2.5. Hạch toán chi phí bảo hành 113
2.6. Trích lập dự phòng 114
2.6. Phương thức tiêu thụ và chính sách áp dụng linh hoạt 117
2.7. Sổ kế toán chi tiết 119
Kết luận 121
Tài liệu tham khảo 122Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm , TTTP &xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cơ Khí Quang Tr
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm , TTTP &xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cơ Khí Quang Tr sẽ giúp ích cho bạn.