Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu tại Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục của khóa luận
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
1.1 KHOẢN PHẢI THU
1.1.1 Khái niệm khoản phải thu
1.1.2 Đặc điểm của khoản phải thu
1.1.3 Nguyên nhân bán chịu
1.1.4 Vai trò của khoản phải thu
1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến khoản phải thu
1.2 QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU
1.2.1 Các chỉ tiêu theo dõi khoản phải thu
1.2.2 Tổ chức quản lý khoản phải thu
1.3 MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG
1.3.1 Hỗ trợ chính sách marketing và các quyết định về giá
1.3.2 Đầu tư vào khoản phải thu là phương pháp đầu tư bền vững
1.3.3 Khai thác cơ hội tài chính
1.3.4 Đạt được các thông tin có giá trị
1.3.5 Duy trì lợi thế cạnh tranh và nâng cao hình ảnh của công ty
1.4 TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.4.1 Năng lực quản lý tài sản
1.4.2 Tăng giá trị cổ đông
1.4.3 Tăng chuỗi giá trị
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần dệt Hòa Khánh
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần dệt Hòa Khánh
2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần dệt Hòa Khánh
2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất của công ty cổ phần dệt Hòa Khánh
2.1.5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dệt Hòa Khánh trong 3 năm (2008-2010)
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH
2.2.1 Theo dõi khoản phải thu tại công ty CP dệt Hòa Khánh
2.2.2 Hoạt động bán tín dụng hiên tại của công ty CP dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
2.2.3 Đánh giá công tác quản trị khoản phải thu của công ty CP dệt Hòa Khánh
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH
3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP
3.1.1 Xu hướng của ngành dệt
3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp
3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA KHÁNH
3.2.1 Hoàn thiện công tác đánh giá-thẩm định khách hàng
3.2.2 Định hướng các chính sách bán chịu
3.2.3 Hoàn thiện chính sách thu nợ
3.2.4 Tham khảo mô hình Balance Scorecard để đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng cho công ty
3.2.5 Hoàn thiện bộ máy quản lý nợ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI KẾT

Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu tại Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu tại Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh sẽ giúp ích cho bạn.