Phương pháp hạch toán kế toán NVL
PHỤ LỤC

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
A. Đặc điểm tình hình chung của doanh nghiệp
1- Quá trình hình thành phát triển chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp
2- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
a) Đặc điểm tổ chức sản xuất
b) Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
c) Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh
d) Trang bị cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh
3- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
a) Tổ chức bộ máy kế toán
b) Hình thức kế toán sử dụng
4- Những thuận lơi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và thanh toán của doanh nghiệp
B. Các hình thức kế toán tại doanh nghiệp
1- Kế toán vốn bằng tiền
2- Kế toán tài sản cố định
3- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
4- Kế toán tập hợp chi phí và giá thành
5- Kế toán thành phẩm và tiêu thụ
PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
1- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng đến kế toán nguyên vật liệu
2- Phân loại nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
3- Tính giá nguyên vật liệu
- Đối với nguyên liệu nhập kho.
- Đối với nguyên vật liệu xuất kho.
4- Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
- Trình tự phương pháp thẻ song song.
- Nội dung hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song
5- Chứng từ kế toán , trình tự luân chuyển chứng từ trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp
- Các loại chứng trong kế toán nguyên vật liệu .
- Cách lập và luân chuyển chứng từ
6- Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
- Tài khoản sử dụng
- Kế toán biến động tăng.
+ Do mua vào
+ Do nhập kho từ phân xưởng sản xuất
+ Tăng do thu hồi phế liệu.
- Kế toán biến động giảm
+ Do bán ra.
+ Do xuất kho từ phân xưởng sản xuất
+ Giảm do thu hồi phế liệu
- Lập các bảng thẻ kho, sổ chi tiết chứng từ.
- Các bảng kê, bảng tổng hợp NVL, CCDC, sổ cái

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, Ý KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI ĐƠN VỊ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊXem Thêm: Phương pháp hạch toán kế toán NVL
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp hạch toán kế toán NVL sẽ giúp ích cho bạn.