Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty 189 Bộ Quốc Phòng
MỤC LỤC
Nội dung Trang
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
1. 2.1. Chi phí sản xuất 4
1.2.2. Giá thành sản phẩm 7
1.2.3. Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành 8
1.3. Công tác kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 9
1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong DNSX 9
1.3.2. Đối tượng tập chi phí sản xuất 10
1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 10
1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 11
1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ( KKTX) 15
1.3.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ( KKĐK) 24
1.4. Công tác kế toán tính giá thành phẩm 24
1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ 24
1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 26
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghịêp 28
1.5. Sổ sách kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 32
1.5.1. Hình thức Nhật ký – Chứng từ 32
1.5.2. Hình thức Nhật ký- Sổ cái 33
1.5.3. Hình thức Nhật ký chung 34
1.5.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ 35
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 189 BỘ QUỐC PHÒNG 37
2.1. Đặc điểm tình hình chung tại Công ty 189 Bộ QuốcPhòng 37
2.1.1. Lich sử hình thành và phát triển của Công ty 189 Bộ Quốc Phòng 37
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý ở Công ty 189 Bộ Quốc Phòng 38
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng 46
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng 46
2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm 72
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 189 BỘ QUỐC PHÒNG 75
3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng 75
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng 75
3.2.1. Những ưu điểm 76
3.2.2. Một số tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty 189 Bộ Quốc Phòng 77
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng 78
3.3.1. Giải pháp 1 78
3.3.2. Giải pháp 2 79
3.3.3. Giải pháp 3 80
3.3.4. Giải pháp 4 80
3.3.5. Giải pháp 5 82
3.3.6. Giải pháp 6 83
3.3.7. Giải pháp 7 83
KẾT LUẬN 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng sẽ giúp ích cho bạn.