Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ ở Cty TNHH TM & bao bì Hà An
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở các doanh nghiệp thương mại 3
I- Tiêu thụ và ý nghĩa quản lý quá trình tiêu thụ hàng hoá 3
1- Quá trình tiêu thụ và yêu cầu quản lý 3
2- Quá trình tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại và ý nghĩa của nó 4
II- Nội dung của kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 9
1- Chứng từ ban đầu 9
2- Các phương pháp tính giá vốn hàng bán 9
3- Phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ 13
III- Kế toán xác định kết quả kinh doanh 34
3.1. Xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 34
IV- Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán (bán hàng) tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 36
Phần II: Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An
I- Đặc điểm và tình hình chung của Công ty 40
1- Quá trình hình thành và phát triển 40
2- Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 40
3- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của Công ty Hà An 42
II- Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An 45
1- Một số vấn đề chung về quản lý và kế toán tiêu thụ hàng hoá, xác định kết quả kinh doanh của Công ty 45
2- Chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm 46
3- Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An 48
III- Công tác phân tích tình hình tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Hà An 63
Phần III: Một số đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Hà An 68
I- Đánh giá, nhận xét chung về thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hà An 68
II- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thương mại Hà An 69
1- Tổ chức bộ máy kế toán 69
2- Phương pháp xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ 70
3- Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 70
4- Hoàn thiện quá trình tiêu thụ 70
Kết luận 72
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ ở công ty TNHH thương mại & bao bì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ ở công ty TNHH thương mại & bao bì sẽ giúp ích cho bạn.