Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Cty may XK Phương Mai
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Phần I. Đặc điểm tình hình chung tại đơn vị thực tập 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị thực tập 3
2. Đặc điểm tổ chức và sản xuất 5
3. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị 6
4. Công tác tổ chức kế toán của đơn vị thực tập 7
4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 7
4.2. Cơ cấu tổ chức công tác kế toán 8
4.3. Hình thức kế toán 9
Phần II. Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp 12
Chương I: Tình hình thực tế công tác kế NVL, CCDC của Công ty Phương Mai 12
I. Đặc điểm quản lý, phân loại, đánh giá NVL, CCDC 12
1. Đặc điểm NVL, CCDC 12
2. Công tác bảo quản vật tư 12
3. Phân loại VL - CCDC 13
4. Phương pháp đánh giá vật liệu - CCDC 13
4.1. Đánh giá NVL - CCDC nhập kho 13
4.2. Đánh giá NVL xuất kho 18
II. Công tác kế toán VL, CCDC 21
1. Kế toán chi tiết NVL, CCDC 21
2. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 27
2.1. TK sử dụng. 27
2.2. Phương pháp hạch toán. 27
Chương II. Nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ của đơn vị thực tập 36
I. Nhận xét chung về đơn vị thực tập công tác kế toán NVL, CCDC của đơn vị thực tập. 36
II. Về công tác tổ chức kế toán đã nắm bắt được những thay đổi của bộ tài chính nên đã áp dụng hình thức mới làm cho công việc thuận tiện, phù hợp. 36
III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL. 37
Phân tích tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp 40
I. Mục đích ý nghĩa của hoạt động tài chính . 40
1. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp . 40
2. Ý nghĩa của quá trình phân tích quản lý tài chính 40
II. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp . 41
1. Phân tích bảng cân đối kế toán . (B01- DN) 41
1.1. Phần tài sản 41
1.2. Phần nguồn vốn 41
2. Phân tích tình hình đầu tư của doanh nghiệp 49
2.1. Tỷ suất đầu tư về TSCĐ hữu hình và đầu tư dài hạn 49
2.2. Tỷ suất tài trợ TSCĐHH và đầu tư dài hạn. 50
2.3. Tỷ suất tự tài trợ tổng quát 50
3. Phân tích tình hình rủi ro về tài chính của doanh nghiệp 51
3.1. Hệ số nợ trên tài sản. 51
3.2. Hệ số nợ ngắn hạn 51
4. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty may xuất khẩu Phương Mai 52
5. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh 55
6. Phân tích khả năng thanh toán. 57
6.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát. 57
6.2. Hệ số thanh toán hiện hành: thể hiện khả năng mức độ đảm bảo của TSLĐ đối với nợ ngắn hạn. 58
6.3. Hệ số thanh toán tức thời = 58
7. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 58
7.1. Phân tích sức sản xuất và sức sinh lời của vốn lưu động . 58Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty may xuất khẩu Phương Mai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty may xuất khẩu Phương Mai sẽ giúp ích cho bạn.