Thực trạng về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành tại Cty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định
Mục lục

ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI VIỆC TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 1

1.1. Những vấn đề cơ bản của công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp 1

1.1.1. Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp . 1

1.1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán . 1

1.2. Những vấn đề cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 2

1.2.1. Phương pháp tổ chức thi công. 2

1.2.2. Đặc điểm sản xuất xây lắp ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3

1.2.3. Giá trị dự toán và giá thành sản phẩm xây lắp. 4

1.3. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty 6

1.3.1. Đối tượng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 6

1.3.2. Phương pháp tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 7

1.3.3. Chi phí cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp. 10

1.3.4. Tổ chức hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 11

PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 19

2.1. Đặc điểm về Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Nghiệp Nam Định: 19

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 19

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 20

2.1.3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của công ty ( Phụ lục 6) 21

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty (Phụ lục 7) 22

2.1.5. Các chính sách kế toán tại công ty. 23

2.1.6. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm 23

2.2. Thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty. 25

2.2.1. Cách phân loại chi phí sản xuất 25

2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty 25

2.2.3. Phương pháp tổ chức thi công. 26

2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 26

PHẦN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 35

3.1. Nhận xét chung. 35

3.1.1. Ưu điểm 35

3.1.2. Hạn chế. 37

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 38

3.2.1. Về công tác kế toán . 38

3.2.2. Đối với phần mềm kế toán . 41

3.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán : 41

KẾT LUẬN 42Xem Thêm: Thực trạng về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Địn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Địn sẽ giúp ích cho bạn.