Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP xây lắp
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 3

1.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty. 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm 7

1.3. Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY 15

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty. 15

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 15

2.1.1.1 Nội dung. 15

2.1.1.2. Tài khoản sử dụng. 17

2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 19

1.1.1.4.Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp. 30

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 32

2.1.2.1. Nội dung. 32

2.1.2.2.Tài khoản sử dụng. 33

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 34

2.1.2.4.Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp. 41

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 44

2.1.3.1.Nội dung. 44

2.1.3.2. Tài khoản. 44

2.1.3.3.Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 45

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp. 50

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 52

2.1.4.1. Nội dung. 52

2.1.4.2. Tài khoản. 52

2.14.3. Quy trình kế toán ghi sổ chi tiết 53

2.1.4.4.Quy trình ghi sổ kế toán kế toán tổng hợp. 56

2.1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 59

2.1.5.1.Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang. 59

2.1.5.2.Tổng hợp chi phí sản xuất 60

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp tại công ty. 62

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành. 62

2.2.2. Quy trình tính giá thành. 62

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 65

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và phương hướng hoàn thiện. 65

3.1.1. Ưu điểm 65

3.1.2. Nhược điểm 67

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện. 69

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 72

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.